Deel

Pagina delen met AddThis

In Tanzania wordt steeds grotere druk uitgeoefend op de biodiversiteit. De afgelopen jaren is de migratie van mens en vee naar het Zuidwesten van het land sterk toegenomen, en vonden er grote economische ontwikkelingen plaats. Het gebied heeft te maken met uitputting van natuurlijke hulpbronnen, zoals drinkwater en vruchtbare landbouwgrond. Aantasting van deze bronnen maakt het gebied bovendien minder weerbaar tegen klimaatverandering.

Lokale wet- en regelgeving voor landgebruik is onduidelijk, bevat tegenstrijdigheden en wordt slecht gehandhaafd. Veel bedrijven leven de wetgeving niet na en de bevolking in het gebied is er slecht van op de hoogte. Hierdoor komen schadelijke praktijken zoals het verbranden van landbouwgrond en het illegaal kappen van bos vaak voor. De toename van veeteelt door migranten zorgt ook voor een verdere uitputting van de grond en rivierbeddingen. Bovendien worden de rivieren, waar veel lokale gemeenschappen van afhankelijk zijn, vervuild door het gebruik van pesticiden en kleinschalige goudwinning. Hierdoor ontstaat er een toenemend watertekort.

In het gebied is een kolenmijn actief en er zijn concrete plannen voor heliumwinning. Om te voorkomen dat de watervoorraden uitgeput en vervuild raken, moeten deze plannen op een duurzame wijze worden uitgevoerd.

Om de biodiverse ecosystemen in het Zuidwesten van Tanzania veilig te stellen, werkt IUCN NL sinds 2015 samen met lokale partnerorganisaties. Het voornaamste doel is om hen te helpen effectiever te pleiten voor betere naleving en handhaving van de wet. De lokale bevolking moet op de hoogte zijn van de regels, zodat ze zich er beter aan kan houden. De organisaties werken bovendien aan een grotere betrokkenheid van de lokale bevolking, om hen te stimuleren hun land duurzamer te bewerken en beheren.

We stimuleren financiering voor projecten die zorgen voor duurzame ontwikkeling en betere weerbaarheid tegen klimaatverandering. Op deze manier zorgen we dat de economische groei in Tanzania niet ten koste gaat van de natuur, maar er juist voor zorgt dat de kwaliteit van de grond, het water én de natuur verbetert.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.