Deel

Pagina delen met AddThis

Waarom het werkt

Transparantie

Verantwoorde winning en gebruik van grondstoffen begint bij transparantie in de gehele grondstoffenketen, van besluitvorming tot het winnen en verwerken van grondstoffen. Elk bedrijf dat producten uit de mijnbouw verwerkt, moet weten waar de grondstoffen vandaan komen en onder welke omstandigheden ze gewonnen worden. Via afspraken, zoals bijvoorbeeld Internationale convenanten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, stimuleren we bedrijven betrokken bij de metaalsector om hun keten beter in kaart te brengen.

Tegelijkertijd werken we in de gebieden waar mijnbouw plaatsvindt ook aan het openbaar maken van informatie. Burgers en lokale overheden moeten tijdig op de hoogte gebracht worden van plannen voor nieuwe mijnen. Ook stimuleren we dat er een publiek debat plaatsvindt over de lange-termijn consequenties van verschillende ontwikkelingsscenarios. Zo willen we borgen dat de opbrengsten van grondstoffenwinning ten goede komen aan de lokale samenleving en dat ook toekomstige generaties de natuurlijke hulpbronnen kunnen blijven benutten. Daarbij moet bekend zijn waar de inkomsten uit de mijnbouw aan besteed worden, de zogenaamde transparantie in publieke geldstromen. Daarom ondersteunen wij het wereldwijde Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) voor meer (financiële) transparantie in de delfstoffensector.

Sterke wet- en regelgeving

Samen met onze lokale partnerorganisaties werken we aan het openbaar bekendmaken van de wet- en regelgeving en de internationale standaarden waaraan mijnbouwoperaties zouden moeten voldoen. Vervolgens wijzen onze lokale partners bestuurders op hun taak om erop toe te zien dat die regels nageleefd worden. In veel beschermde gebieden mag bijvoorbeeld überhaupt geen mijnbouw plaatsvinden.

Als de bestaande wet- en regelgeving niet adequaat is, pleiten we voor strengere wetten die garanties geven voor betere bescherming van de natuur en de ecosysteemdiensten. Dat is hard nodig, want veel lokale (en nationale) economieën zijn direct afhankelijk van het natuurlijke ecosysteem. Ecosysteemdiensten zoals bodemvruchtbaarheid en drinkwater zijn eeuwig nodig, terwijl een mijn slechts een beperkte levensduur kent.

Duurzaamheidsstandaarden

Behalve bestaande wet- en regelgeving zijn er ook vrijwillige duurzaamheidsnormen waar mijnbouwbedrijven zich aan kunnen committeren. Deze sectorstandaarden stellen vaak hogere eisen aan duurzaamheid dan nationale wet- en regelgeving en bevorderen manieren van opereren die minder schadelijk zijn voor mens en natuur. We stimuleren bedrijven om zich publiekelijk te verbinden aan dit soort standaarden en richtlijnen, zoals die van het IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), het IFC (International Finance Cooperation) en de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Herstelplannen

Als een mijn na verloop van tijd sluit, is het landschap vaak ernstig aangetast. Daarom streven we naar harde afspraken met bedrijven en overheden over herstel van de natuur, zodat de biodiversiteit kan terugkeren.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Facts

  • Bijna 10% van de ontbossing in de Amazone wordt veroorzaakt door de mijnbouwindustrie
  • IUCN stelt dat mijnbouw en oliewinning onverenigbaar zijn met de doelstellingen van beschermde gebieden en pleit voor het bij wet verbieden van exploratie en winning in beschermde gebieden van IUCN-categorie 1 t/m 4
  • Mijnbouw is de op drie na grootste veroorzaker van ontbossing (World Bank – PROFOR, 2019)

Betrokkenheid van kritische burgers en maatschappelijk middenveld is de sleutel naar verantwoorde mijnbouw.

-Razakamanarina Ndranto, AVG (lokale partnerorganisatie van IUCN NL in Madagaskar)

Actueel

DeelPagina delen met AddThis