Deel

Pagina delen met AddThis

Samenwerkingsverbanden

Dringende, mondiale problemen vragen om gezamenlijke inzet. Daarom werken wij in diverse meerjarige samenwerkingsverbanden.

Green Livelihoods Alliance

De Green Livelihoods Alliance (2020 t/m 2024) is een samenwerking tussen Gaia Amazonas, IUCN NL, Milieudefensie, NTFP-EP, SDI, Tropenbos International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met technische ondersteuning van WECF en FERN. De alliantie werkt in 12 landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië, maar ook internationaal, samen met maatschappelijke organisaties, inheemse volkeren en lokale gemeenschappen aan duurzaam en inclusief beheer van tropische bossen, op een manier die bijdraagt aan klimaatmitigatie, mensenrechten en het behoud van het levensonderhoud van lokale gemeenschappen.

Bekijk alle updates & projecten

Shared Resources Joint Solutions

Overal ter wereld staan ecosystemen en de diensten die zij leveren onder druk. In het vijf jaar durende partnerschap Shared Resources Joint Solutions (2016 t/m 2020) versterkten we samen met het Wereld Natuur Fonds en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de capaciteit van lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in 16 lage- en middeninkomenslanden om samen met overheden en bedrijven de ecosysteemdiensten watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen. Shared Resources Joint Solutions is één van de 25 strategische partnerschappen binnen het beleidskader ‘Samenspraak en Tegenspraak’ van oud-minister Lilianne Ploumen.

Bekijk alle updates & projecten

Save Atewa forest 

Sinds 2014 zetten we ons samen met lokale partnerorganisatie A Rocha in voor bescherming van het Atewa bosgebied in Ghana. Dit internationaal erkende unieke stuk natuur vormt niet alleen het leefgebied voor een veelheid aan zeldzame planten en dieren, waaronder de ernstige bedreigde aapsoort white-naped mangabey, maar is ook cruciaal voor de watervoorziening van meer dan 5 miljoen mensen in Ghana. Het bos staat echter al jaren onder druk door illegale houtkap, jacht, de uitbreiding van landbouwakkers en veelal illegale goudwinning. Bovendien is de Ghanese overheid voornemens het bos op de schop te nemen voor bauxietwinning. Om dit waardevolle bos te beschermen, pleiten we samen met A Rocha Ghana voor verhoging van de beschermingsstatus van dit gebied tot nationaal park.

Dit project is onderdeel van de Green Livelihoods Alliance en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Bekijk alle updates & projecten

Operation Jaguar

De jaguar is een van de vijf ‘big cats’. Hoewel het een bedreigde diersoort is, worden jaguars in landen als Bolivia, Suriname en Guyana steeds vaker gestroopt om hun tanden. Met het project Operation Jaguar zetten wij alles op alles om de stroperij en illegale handel in jaguardelen een halt toe te roepen. Door de criminele netwerken te ontmaskeren, en de opsporing en vervolging door autoriteiten te professionaliseren, willen we deze wildlife crime bestrijden. Ook zetten we in op preventie door stropers te weren uit de leefgebieden van jaguars. Zo kan dit toproofdier zijn belangrijke rol in het ecosysteem blijven vervullen. Operation Jaguar is een samenwerking tussen IUCN NL, IFAW en Earth League International en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Bekijk alle updates & projecten

Bestrijding van illegale handel in wilde dieren in het Greater Virunga landschap

Wildlife crime heeft een grote impact op de biodiversiteit en brengt de veiligheid van gemeenschappen in gevaar. Met steun van de Europese Unie werkt IUCN NL samen met IFAW en Virunga National Park aan het versterken van de grensoverschrijdende deelname van lokale gemeenschappen aan de bestrijding van illegale handel in wilde dieren in het Greater Virunga landschap en haar beschermde gebieden in Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Zo beogen we bij te dragen aan de stabilisatie, duurzame ontwikkeling en het beheer van dit belangrijke grensoverschrijdende natuurgebied.

Bekijk alle updates & projecten

 

Dutch Agro-Water Climate Alliance

De Dutch Agro-Water Climate Alliance werkt met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan mogelijkheden voor het bedrijfsleven om de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het brengt ecosystemen in gevaar en daarmee de bron van onze economie: ons natuurlijk kapitaal. De Dutch Agro-Water Climate Alliance helpt bedrijven op zoek te gaan naar manieren waarop zij klimaatgerelateerde risico’s in hun waardeketens kunnen verminderen. De alliantie ondersteunt vooral projecten die de onderliggende oorzaken van klimaatverandering bestrijden en die bijdragen aan de toepassing van adaptatiemaatregelen in de brede samenleving. Dutch Agro-Water Climate Alliance wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bekijk alle updates & projecten

 

SUSTAIN-Africa

SUSTAIN-Africa maakt zich er hard voor dat de ontwikkelingen in Afrikaanse groeicorridors op een duurzame en inclusieve manier gebeuren. SUSTAIN biedt concrete, klimaatbestendige oplossingen die bijdragen aan de economische ontwikkeling en tegelijkertijd zorgen voor een verbetering van de voedselzekerheid en watervoorziening. SUSTAIN werkt hiervoor samen met de publieke en private sector, van lokale gemeenschappen tot internationaal niveau. SUSTAIN is een initiatief van IUCN, IUCN NL, African Wildlife Foundation en SNV en wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal

De coalitie Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal (MPNK) zet zich in om natuurlijk kapitaal te verankeren in besluiten van bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Deze coalitie bestaat uit de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), VNO-NCW, MVO Nederland, IUCN NL en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Groene 11

De Groene 11 is het samenwerkingsverband voor public affairs van verschillende natuur- en milieuorganisaties. De Groene11 helpt de effectiviteit van het lobbywerk van de deelnemende organisaties richting het Nederlandse parlement te vergroten. De volgende organisaties zijn aangesloten bij de Groene11: Greenpeace, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, en Wereld Natuur Fonds.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. De ambitie van het Deltaplan is biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Daarvoor is een brede maatschappelijke beweging nodig. Het Deltaplan verenigt dan ook kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en banken.  Meer informatie: www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Bossenoverleg

In het Bossenoverleg brengt IUCN NL experts bijeen die zich bezighouden met beleid, onderzoek, beheer en bescherming van bossen wereldwijd. IUCN NL organiseert deze overleggen twee keer per jaar.

Het Bossenoverleg bevordert de dialoog over bosbescherming en duurzaam bosbeheer. De bijeenkomsten bieden de gelegenheid om actuele ontwikkelingen op het gebied van internationaal bosbeheer en -beleid (zoals het UN Forum on Forests, UNFCCC, FLEGT, het Biodiversiteitsverdrag, REDD) uit te wisselen en om concrete initiatieven ten behoeve van bosbeheer en -behoud te stimuleren en op elkaar af te stemmen. Een terugkerend element in het Bossenoverleg is de beleidsupdate met betrekking tot bossen vanuit de betrokken Nederlandse ministeries.

Het Bossenoverleg richt zich op alle wetenschappelijke instituten, ngo's, overheid, bedrijfsleven en consultants werkzaam binnen de sector. Voorzitter van dit overleg is René Boot van Tropenbos International.

Nederlands Sojaplatform

Het Nederlandse Sojaplatform (Dutch Soy Platform) is een multi-stakeholderplatform gericht op het stimuleren van de transitie naar 100% verantwoorde, conversievrije soja in de Nederlandse waardeketen. Doel van het platform is ervoor te zorgen dat alle soja die in Nederlands geconsumeerd, verhandeld en verwerkt wordt op verantwoorde wijze geproduceerd is, zonder dat dat ten koste gaat van bos of andere natuur.

Bekijk alle updates en projecten

DeelPagina delen met AddThis