Samenwerkingsverbanden

Dringende, mondiale problemen vragen om gezamenlijke inzet. Daarom werken wij in diverse meerjarige samenwerkingsverbanden.

Shared Resources Joint Solutions

Overal ter wereld staan ecosystemen en de diensten die zij leveren onder druk. In het vijf jaar durende partnerschap Shared Resources Joint Solutions versterken we samen met het Wereld Natuur Fonds en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de capaciteit van lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in 16 lage- en middeninkomenslanden om samen met overheden en bedrijven de ecosysteemdiensten watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen. Shared Resources Joint Solutions is één van de 25 strategische partnerschappen binnen het beleidskader ‘Samenspraak en Tegenspraak’ van oud-minister Lilianne Ploumen.

Bekijk alle updates & projecten

 

Green Livelihoods Alliance

De Green Livelihoods Alliance is een samenwerking tussen IUCN NL, Milieudefensie, Tropenbos International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit vijf jaar durende partnerschap werken we nauw samen met lokale partnerorganisaties en gemeenschappen in onder andere DR Congo, Bolivia en Indonesië aan het behoud van beboste landschappen. Bossen zijn belangrijk voor het levensonderhoud van lokale gemeenschappen. Zo leveren ze schoon water, vruchtbare grond voor voedsel en zorgen ze voor een stabiel klimaat. Door het stimuleren van multi-stakeholder gesprekken tussen maatschappelijk middenveld, overheid en bedrijfsleven, beogen we beleid en praktijk te verbeteren voor behoud van beboste landschappen. De Green Livelihoods Alliance is één van de 25 strategische partnerschappen binnen het beleidskader ‘Samenspraak en Tegenspraak’ van oud-minister Lilianne Ploumen.

Bekijk alle updates & projecten

 

Save Atewa forest 

Sinds 2014 zetten we ons samen met lokale partnerorganisatie A Rocha in voor bescherming van het Atewa bosgebied in Ghana. Dit internationaal erkende unieke stuk natuur vormt niet alleen het leefgebied voor een veelheid aan zeldzame planten en dieren, waaronder de ernstige bedreigde aapsoort white-naped mangabey, maar is ook cruciaal voor de watervoorziening van meer dan 5 miljoen mensen in Ghana. Het bos staat echter al jaren onder druk door illegale houtkap, jacht, de uitbreiding van landbouwakkers en veelal illegale goudwinning. Bovendien is de Ghanese overheid voornemens het bos op de schop te nemen voor bauxietwinning. Om dit waardevolle bos te beschermen, pleiten we samen met A Rocha Ghana voor verhoging van de beschermingsstatus van dit gebied tot nationaal park.

Het project Living water from the mountain – Protecting Atewa water resources is onderdeel van het Ghana Netherlands WASH Program en wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Bekijk alle updates & projecten

 

Bescherm de natuurbeschermer

Bescherm de natuurbeschermer is een samenwerking tussen IUCN NL, Milieudefensie, Friends of the Earth International en Global Witness. Bescherm de natuurbeschermer verbetert de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers in Colombia, Peru, DR Congo, Indonesië en de Filippijnen. Samen met lokale partners werken we aan een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, veiligheidstrainingen en maatregelen, het documenteren van bewijs voor strafzaken en het in veiligheid brengen van natuurbeschermers bij acuut gevaar. Ook pleiten voor bescherming van de rechten van natuurbeschermers op internationaal beleidsniveau. Bescherm de natuurbeschermer wordt mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Bekijk alle updates & projecten

 

Dutch Agro-Water Climate Alliance

De Dutch Agro-Water Climate Alliance werkt met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan mogelijkheden voor het bedrijfsleven om de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het brengt ecosystemen in gevaar en daarmee de bron van onze economie: ons natuurlijk kapitaal. De Dutch Agro-Water Climate Alliance helpt bedrijven op zoek te gaan naar manieren waarop zij klimaatgerelateerde risico’s in hun waardeketens kunnen verminderen. De alliantie ondersteunt vooral projecten die de onderliggende oorzaken van klimaatverandering bestrijden en die bijdragen aan de toepassing van adaptatiemaatregelen in de brede samenleving. Dutch Agro-Water Climate Alliance wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bekijk alle updates & projecten

 

Horn of Africa wildlife crime prevention program

Stroperij en illegale handel vormen een grote bedreiging voor dieren als de neushoorn en de olifant. Om te voorkomen dat deze soorten uitsterven werken we in de Hoorn van Afrika aan de bestrijding van wildlife crime. Met steun van het Ministerie van Buitenlandse en het Ministerie van Economische Zaken werken we samen met partnerorganisaties South Rift Association of Land Owners (SORALO), Horn of Africa Regional Environment Centre and Network (HoA-REC&N) en IFAW aan het voorkomen en bestrijden van wildlife crime.

Bekijk alle updates & projecten

 

SUSTAIN-Africa

SUSTAIN-Africa maakt zich er hard voor dat de ontwikkelingen in Afrikaanse groeicorridors op een duurzame en inclusieve manier gebeuren. SUSTAIN biedt concrete, klimaatbestendige oplossingen die bijdragen aan de economische ontwikkeling en tegelijkertijd zorgen voor een verbetering van de voedselzekerheid en watervoorziening. SUSTAIN werkt hiervoor samen met de publieke en private sector, van lokale gemeenschappen tot internationaal niveau. SUSTAIN is een initiatief van IUCN, IUCN NL, African Wildlife Foundation en SNV en wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Mono Delta Transboundary Biosphere Reserve

De delta van de Monorivier op de grens van Togo en Benin is rijk aan natuur en vormt onder meer het leefgebied voor een unieke groep nijlpaarden. Er wonen echter ook veel mensen in het gebied, die hun gewassen verbouwen aan de oevers van de rivier. Dat leidt tot conflict tussen mens en nijlpaard. Om dergelijke conflicten terug te dringen en de nijlpaarden in het gebied te beschermen, is samenwerking tussen beide landen noodzakelijk. Daarom zetten we ons de afgelopen jaren samen met de Duitse ontwikkelingsorganisatie GIZ, de Beninse en Togolese overheid en lokale partnerorganisaties in voor de oprichting van een grensoverschrijdend biosfeerreservaat, dat in 2017 door UNESCO werd erkend. Het reservaat beschermt niet alleen het leefgebied van de nijlpaarden, maar ook bedreigde bos-, moeras-, en kustecosystemen en de soorten die daarin leven.

Nu richten we ons op het betrekken van het bedrijfsleven als belangrijke speler voor het verduurzamen van activiteiten in en rond het reservaat en streven we ernaar dat kerngebieden in het reservaat als wettelijk erkende interventies voor klimaatadaptatie worden opgenomen in lokaal en nationaal beleid.

 

Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal

De coalitie Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal (MPNK) zet zich in om natuurlijk kapitaal te verankeren in besluiten van bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Deze coalitie bestaat uit de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), VNO-NCW, MVO Nederland, IUCN NL en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

One Planet Thinking

One Planet Thinking is een initiatief van WWF in samenwerking met IUCN NL en anderen (o.a. Eneco). Het stimuleert en ondersteunt bedrijven en overheden om, op een fundamenteel nieuwe manier, binnen de veilige grenzen van de planeet te opereren. Het werkt volgens een normatieve aanpak en streeft naar een veerkrachtige planeet voor huidige en toekomstige generaties. Het programma brengt wetenschap en praktijk (bedrijven) bij elkaar.

Bekijk alle updates & projecten

 

Groene 11

De Groene 11 is het samenwerkingsverband voor public affairs van verschillende natuur- en milieuorganisaties. De Groene11 helpt de effectiviteit van het lobbywerk van de deelnemende organisaties richting het Nederlandse parlement te vergroten. De volgende organisaties zijn aangesloten bij de Groene11: Greenpeace, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, en Wereld Natuur Fonds.

 

Bossenoverleg

In het Bossenoverleg brengt IUCN NL experts bijeen die zich bezighouden met beleid, onderzoek, beheer en bescherming van bossen wereldwijd. IUCN NL organiseert deze overleggen twee keer per jaar.

Het Bossenoverleg bevordert de dialoog over bosbescherming en duurzaam bosbeheer. De bijeenkomsten bieden de gelegenheid om actuele ontwikkelingen op het gebied van internationaal bosbeheer en -beleid (zoals het UN Forum on Forests, UNFCCC, FLEGT, het Biodiversiteitsverdrag, REDD) uit te wisselen en om concrete initiatieven ten behoeve van bosbeheer en -behoud te stimuleren en op elkaar af te stemmen. Een terugkerend element in het Bossenoverleg is de beleidsupdate met betrekking tot bossen vanuit de betrokken Nederlandse ministeries.

Het Bossenoverleg richt zich op alle wetenschappelijke instituten, ngo's, overheid, bedrijfsleven en consultants werkzaam binnen de sector. Voorzitter van dit overleg is René Boot van Tropenbos International.

 

Nederlandse Sojacoalitie

De Nederlandse Sojacoalitie is een samenwerkingsverband van Both ENDS, IUCN NL, Milieudefensie, Natuur&Milieu, Solidaridad, Wetlands International en Wereld Natuur Fonds. Wij zoeken samen met wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in soja producerende, verwerkende en consumerende landen naar manieren om de sojateelt rechtvaardiger en minder milieubelastend te maken. De Nederlandse sojacoalitie richt zich op de drie V’s van (1) vervanging van importsoja in veevoer, (2) vermindering van sojaconsumptie en (3) verduurzaming van sojaproductie. De Sojacoalitie bestaat sinds 2004.