Deel

Pagina delen met AddThis

Voorbeelden van pledges voor de Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit

 

Organisatie

Pledge 

"De Waddenvereniging zet zich in voor het behoud, de bescherming en een goed beheer van de Waddenzee als natuurgebied en zet zich in om het waddengebied weer te laten functioneren als één samenhangend systeem, waarbij dijken minder een obstakel vormen voor de natuur en afgesloten zeearmen weer onderdeel worden van het waddensysteem."

"Land van Ons koopt met kapitaal van burgers landbouwgrond. Op de grond wordt langdurig onderzoek gepland en een langjarig teeltplan. Alles met het oog op herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit. Land van Ons wil met haar leden 300.000 ha landbouwgrond opkopen. Dat is 15% van het Nederlandse landbouwareaal."

 

           
"Een groener Nederland, daar zetten wij ons elke dag voor in. Wij financieren projecten die de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan bodem, lucht, water, beleving en natuurlijk biodiversiteit. Onze mensen zetten al hun kennis en ervaring in om ecologie en economie op een vernieuwende manier te verbinden voor het Nederland van morgen."
"De Jonge Klimaatbeweging verenigt de visie van jongeren onder andere op het gebied van biodiversiteit in de Jonge Klimaatagenda. Zij vertegenwoordigt deze visie binnen de politiek en het bedrijfsleven."

"Ecodorp Boekel laat zien dat mensen in hun woonomgeving een positieve impact kunnen hebben op hun natuurlijke omgeving. Door extra bescherming van kwetsbare diersoorten, hoge biodiversiteit en een gezonde bodem laten we zien dat mensen een integraal en positief onderdeel van het ecosysteem kunnen zijn."

"Local Matters helpt organisaties om te zoeken naar manieren om natuur en biodiversiteit te versterken en herstellen, op een manier die goed is voor zowel natuur als voor de organisatie. We stimuleren hiervoor de bewustwording, visievorming, cultuur en gedragsverandering. Ons doel is om in 2030 50 organisaties te hebben geholpen met het formuleren en implementeren van een visie om hun negatieve impact uit te faseren en een herstellende bijdrage te leveren aan biodiversiteit."

 

"Swiss Re Corporate Solutions (SRCS) wil actief uitdragen aan klanten en stakeholders hoe belangrijk biodiversiteit is. Vanuit de gedachte van voedselzekerheid ondersteunt SRCS de Nationale bijenstrategie met concrete initiatieven. Het doel is het vergroten van het voedselaanbod voor bijen en insecten door onze klanten in de bouwsector, agrarische sector en voedingsmiddelenindustrie te stimuleren om over het probleem na te denken en actie te ondernemen."

 

 

"In ons project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied monitoren agrarische ondernemers met behulp van eenvoudige meetmethoden zelf dag- en nachtvlinders op hun erf. Het uiteindelijke doel is om de insectenaantallen en biomassa zo veel mogelijk te vergroten in het agrarisch gebied, door agrariërs te stimuleren om op het boerenbedrijf en in hun land maatregelen te treffen die insecten bevorderen."

 

"Met de concepten van De Levende Tuin en Het Levende Gebouw werken de leden van Branchevereniging VHG aan het vergroenen van steden en dorpen. In de loop van 2020 zal VHG het nieuwe concept De Levende Openbare Ruimte introduceren."

"Ons doel is om de kennis over de invloed van door de mens veroorzaakte drukfactoren op ecosystemen, voedselzekerheid en het behoud van biodiversiteit te vergroten. Ons doel voor 2030 is om voldoende kennis hiervoer te hebben om zo concrete en bruikbare managementinformatie te kunnen bieden aan beleidsmakers en bedrijven. Bovendien streven we ernaar om het bewustzijn over biodiversiteit te vergroten door onze wetenschappelijke resultaten actief te verspreiden onder het algemene publiek." 

"DCNA zal doorgaan met het ondersteunen van de Park Management Organisaties op alle zes de eilanden van Carabisch Nederland om ervoor te zorgen dat hun ecosystemen en soorten optimaal worden beschermd." 

"Rewilding Europe wil in Europa meer ruimte maken voor wilde natuur, wilde dieren en natuurlijke processen. Door het terugbrengen van een diversiteit aan leven, zullen we nieuwe manieren ontdekken waarop mensen kunnen genieten van de wildernis en er tegelijkertijd een eerlijke boterham mee kunnen verdienen. Voor 2030 is ons doel om een groot, wild landschap te hebben gerealiseerd in minstens 10 verschillende regio's in Europa."

"De gemeente Lansingerland wil aansluiten op het Groene Cirkels Bijenlandschap in de omgeving van Leiden en Zoetermeer en dit samen met onze buurtgemeenten en andere regionale terreinbeheerders uitbreiden richting Rotterdam. We activeren lokale partners en inwoners om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor onze wilde bestuivers. Het Bijenlandschap is een regionaal ecologisch netwerk van leefgebieden en corridors met bloeiende planten en nestelgelegenheid. Het draagt bij aan het behoud en de verspreiding van een diversiteit aan bijen en andere bestuivende insecten."
"Jongeren in de natuur zet zich in om kinderen en jongeren belangstelling voor en kennis van de natuur bij te brengen door kampen en excursies te organiseren. Op deze manier creëren wij bij deze groep een bewustzijn over hoe mooi onze natuur wel niet is en waarom zij beschermd moet worden. Dit motiveert hen om duurzamere keuzes te maken die helpen bij het herstellen van de biodiversiteit."
"Natuur & Milieu zet zich in voor een verantwoorde uitrol van windenergie op zee, één van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland. Dat brengt zowel ecologische kansen als risico's met zich mee. Met De Rijke Noordzee willen we de natuurversterking standaard maken in elk windpark op zee – voor meer biodiversiteit in de Noordzee. Alle infrastructuur op de Noordzee is vanaf 2020 standaard natuurversterkend gebouw volgens de meest recente inzichten. Dat leidt tot een biodiversiteitsherstel op de Noordzee in 2030, waarbij het ecologisch evenwicht weer volledig is hersteld."
DeelPagina delen met AddThis