Birds in the sea

Belangrijke vogelhabitat Manila Bay onder druk van economische ontwikkeling

De baai van Manilla, aan de westkant van het Filipijnse eiland Luzon, is van grote internationale waarde voor watervogels, zo concludeert het rapport ‘Internationally Important Waterbird Sites in Manila Bay, Philippines’. Plannen voor economische ontwikkeling in de baai houden tot nu toe echter onvoldoende rekening met de grote ecologische waarde van de baai. IUCN NL en Wetlands International pleiten er daarom bij betrokken instanties voor de resultaten van het onderzoek mee te nemen in de situatieanalyse en verdere besluitvorming over de toekomst van de baai.

Header foto: Black headed Gull at the Sasmuan Bangkung Malapad Wetland in Pasac River, Pampanga province (c) Christian Perez

Cruciaal foerageergebied voor watervogels

Uit het rapport blijkt onomstotelijk dat de wetlands in Manila Bay, en met name de slikwadden in het noordelijke deel, een cruciaal foerageergebied voor watervogels vormen. “Deze habitats liggen op de East Asian-Australasian Flyway en zijn zo een belangrijke stop-over voor trekvogels in de hele regio Oost-Azië,” vertelt Elke Praagman, Senior Expert Ecosystem Services bij IUCN NL.

Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat werd uitgevoerd door ecoloog Arne Jensen, met financiële steun van IUCN NL en Wetlands International. De studie brengt de soorten watervogels, hun aantallen en verspreiding in de Manila Bay Area in kaart, evenals de status van de verschillende wetland habitats die van belang zijn voor hun bescherming.

Internationale conventies van toepassing

Het onderzoek toont aan dat 16 soorten watervogels zich gedurende de winter in grote aantallen verzamelen in de baai van Manilla. “Het gebied kwalificeert hierdoor als wetland van internationaal belang onder het verdrag van Ramsar,” aldus Praagman. Ook herbergen de habitats van Manila Bay 24 soorten trekvogels die volgens internationale verdragen bescherming behoeven, naast 11 wereldwijd bedreigde en bijna bedreigde soorten.

Verschillende ondiepe gebieden in Manila Bay zijn tevens cruciale kraamkamers voor een groot aantal vissoorten die van groot belang zijn voor zowel de lokale economie als voor verschillende watervogels.

Onmisbare informatie over ecologische waarde

“Deze informatie vormt een onmisbare aanvulling voor het lopende planningsproces voor de toekomst van Manila Bay,” aldus Praagman. Daar zijn namelijk verscheidene plannen in ontwikkeling voor inpoldering, zodat land gewonnen wordt voor de aanleg van winkelcentra en kantoren. “Die plannen richten zich voornamelijk op de ondiepe gebieden in het noordelijk deel van de baai,” vertelt Praagman. “Daardoor vormen ze een extra grote bedreiging voor de vogelpopulaties en de visstand.”

Op verzoek van de National Economic Development Authority van de Filipijnse overheid ondersteunt Deltares momenteel de ontwikkeling van het ‘Manila Bay Sustainable Development Master Plan’. Dit masterplan is bedoeld om de verschillende plannen in hun geheel te bezien. Om tot dit masterplan te komen, heeft Deltares samen met lokale partijen een situatieanalyse uitgevoerd. De beschrijving van de ecologische waarden van de baai en het internationaal belang daarvan voor onder andere watervogels in die situatieanalyse is echter niet volledig. Daarom pleit IUCN NL er samen met Wetlands International voor dat de resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de situatieanalyse en de verdere besluitvorming.

Het rapport werd daarom aangeboden aan Deltares, aan de Nederlandse Ambassade in Manilla en aan de Filipijnse instanties die betrokken zijn bij het Manila Bay Sustainable Development Plan.

Meer weten?

Maartje Hilterman
Project Leader – Forests for a Just Future