Nederlands natuurbeleid: onze belangrijkste speerpunten

  • Nederlands natuurbeleid sluit aan bij internationale afspraken en beleid
  • Nederlands natuurbeleid wordt integraal benaderd en afgestemd op andere maatschappelijke doelen
  • Sleutelspelers op het gebied van natuurbeleid werken nauw samen
  • Nederlands natuurbeleid sluit aan bij internationale afspraken en beleid
  • Nederlands natuurbeleid wordt integraal benaderd en afgestemd op andere maatschappelijke doelen
  • Sleutelspelers op het gebied van natuurbeleid werken nauw samen

Krachtig natuurbeleid bevorderen

IUCN NL heeft een goede positie om krachtig natuurbeleid te bevorderen. We zijn immers het grootste en breedste platform voor Nederlandse organisaties die zich inzetten voor natuur en biodiversiteit, met zowel maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen als de rijksoverheid. We bevorderen de uitwisseling van kennis en zienswijzen tussen die partijen en werken aan gezamenlijke strategieën.

Naast ons eigen ledennetwerk, werken we ook in andere verbanden aan een beleid dat natuur en biodiversiteit voorop stelt. We zijn partner in het Deltaplan Biodiversiteit en we maken we deel uit van de Groene 11, het samenwerkingsverband voor public affairs van verschillende natuur- en milieuorganisaties.

Internationale kennis en standaarden

Bovendien maken we onderdeel uit van de grootste koepelorganisatie voor natuur ter wereld: de International Union for Conservation of Nature (IUCN). We ontsluiten de internationale kennis en standaarden van IUCN in Nederland en zorgen ervoor dat het internationale IUCN-netwerk optimaal wordt benut voor het natuurbeleid.

Aansluiting op internationaal natuurbeleid

IUCN is nauw betrokken bij de formulering van het internationale natuurbeleid. In Nederland bevorderen we de inbreng vanuit maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in internationale beleidsvorming en een sterke koppeling tussen nationaal en internationaal natuurbeleid.

Convention on Biological Diversity (CBD)

Het Nederlandse natuurbeleid is van oudsher sterk ingebed in internationale afspraken en beleid en we plukken hier ook de vruchten van. Nederland is actief deelnemer in wereldwijde VN-conventies rond natuur, waarbij de Convention on Biological Diversity (CBD) bepalend is voor de gezamenlijke doelen en strategie.

In het najaar van 2022 worden tijdens een wereldwijde biodiversiteitstop in Montreal de nieuwe biodiversiteitsdoelen voor het komende decennium afgesproken. Ook Nederland zal deelnemen. Met ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkten wij samen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO Nederland aan een Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit, die bijdraagt aan de 2030 doelen van het Biodiversiteitsverdrag (CBD). De actieagenda bestaat uit ruim 150 initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de samenleving.

Europese biodiversiteitsstrategie

In Europa zijn de wereldwijde afspraken vertaald naar Europees beleid, wat van grote invloed is op het Nederlandse natuurbeleid. In 2020 lanceerde de EU een nieuwe, ambitieuze Europese Biodiversiteitstrategie die ook door Nederland wordt onderschreven.

Op dit moment wordt de Europese strategie vertaald naar het Nederlandse beleid. IUCN NL maakt zich hard voor een sterke aansluiting met het Europese beleid en adviseert en ondersteunt de Nederlandse lidorganisaties hierin, waaronder de overheid.

Sustainable Development Goals (SDGs)

IUCN is wereldwijd warm pleitbezorger van de VN Sustainable Development Goals (SDGs). Deze in 2015 afgesproken wereldwijde doelen koppelen oplossingen voor de natuur (SDG 15 Leven op Land) met oplossingen voor andere maatschappelijke uitdagingen. Wij zijn grootvoorstander van een dergelijke integrale aanpak van natuurbescherming.

IUCN NL vertegenwoordigt de groene organisaties in SDG Nederland en treedt op als nationaal coördinator voor SDG 15. In deze rollen bevorderen we de samenwerking met andere sectoren en maatschappelijke organisaties in Nederland.

Actieve samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven

IUCN NL bevordert actief de samenwerking en synergie tussen de verschillende sleutelspelers in Nederland die invloed uitoefenen op het natuurbeleid en het realiseren daarvan. Dat doen we op landelijk niveau binnen het IUCN-ledenplatform, maar ook breder. Zo bevorderen we de inbreng vanuit de samenleving en bedrijfsleven in internationale beleidsvorming, zoals de bij de Convention on Biological Diversity (CBD).

Meer weten?