Natuur als basis

Onze visie is een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd. Ons doel? De natuur veiligstellen als basis voor al het leven op aarde. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan gebieden met een hoge natuurwaarde en bijzondere biodiversiteit die onder druk staan, én aan de mensen die van die natuur afhankelijk zijn.

‘Ons doel is de natuur veiligstellen als basis voor al het leven op aarde.’

Coenraad Krijger, Directeur IUCN NL

’s Werelds grootste unie voor natuurbescherming

IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van meer dan 1.400 overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ruim 15.000 experts. IUCN is de wereldwijde autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen. Het internationale hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, Zwitserland.

IUCN in Nederland

IUCN NL is bestuurlijk en financieel zelfstandig en volgt een eigen strategie, die past in en bijdraagt aan de wereldwijde strategie van IUCN. We vertegenwoordigen IUCN in Nederland en werken nauw samen met andere IUCN-onderdelen en met partnerorganisaties van binnen en buiten de internationale unie.

IUCN NL vormt het Nederlands Nationaal Comité, oftewel het platform van de Nederlandse lidorganisaties van IUCN.

Onze strategie voor 2020-2024

Krachten bundelen

Onze rol en meerwaarde is het steunen en versterken van het werk van (andere) natuurorganisaties in en buiten Nederland en het bundelen van de krachten. We versterken zo de gezamenlijke impact. Naast bijeenbrengen van sleutelspelers adviseren wij maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven over natuurbescherming en duurzaam gebruik van natuur.

We bereiken onze doelen door het ontwikkelen en uitvoeren van concrete programma’s en projecten. Hiervoor zoeken we actief de samenwerking met partnerorganisaties en verschillende donoren.

Transparantie en goed bestuur

Openheid en goed bestuur staan hoog in het vaandel. Daarom volgen we de transparantierichtlijnen van het CBF-keurmerk en hebben we ons gecommitteerd aan professionele gedragscodes van Partos en Goede Doelen Nederland. Ook maken we onze data openbaar via IATI (International Aid Transparancy Initiative). IUCN NL voldoet aan de regeling voor het belonen van directeuren zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland.

Wij zijn een stichting naar Nederlands recht (Stichting IUCN Nederlands Nationaal Comité). Ons KvK-nummer is: 41180885

IUCN NL heeft het CBF-keurmerk en een ANBI-status.

Raad van toezicht IUCN NL

Richtlijnen en beleid

IUCN NL werkt in een wereldwijde, multiculturele omgeving en streeft hoge standaarden na in haar dagelijkse werkzaamheden. Daarom worden van onze medewerkers de hoogste gedragsnormen en professionele ethiek verwacht. Onze Gedragscode (Code of Conduct) biedt een leidraad voor de naleving van deze normen.

De Gedragscode (Code of Conduct) en andere richtlijnen en beleidsdocumenten, zoals onze klachtenprocedure, zijn hieronder te vinden.

Jaarverslag

FAQ

 • Wat zijn de kernwaarden van IUCN NL?

  De leidende principes in ons werk komen voort uit onze waarden en overtuigingen en bepalen onze manier van werken. Ze vormen de basis van ons werk.
  • Wij geloven in de intrinsieke waarde van biodiversiteit en in de functie van de natuur als basis van al het leven. We erkennen het cruciale belang ervan voor de welvaart en het welzijn van mensen en samenleving.
  • We verzetten bakens en overbruggen grenzen: zonder voorbij te gaan aan korte termijn impact, geloven we in het creëren van systeemverandering als een noodzakelijke, duurzame oplossing voor natuurbescherming.
  • We geloven in de kracht van werken met de natuur en de verankering van natuurbehoud in de lokale samenleving en economie als fundamenten voor duurzame oplossingen.
  • We geloven in de kracht van lokale verankering van natuurbescherming. We werken op een inclusieve en sociaal eerlijke manier, en ondersteunen diversiteit en welzijn. We zijn respecteren internationaal erkende mensenrechten als ondertekenaars van het Conservation Initiative on Human Rights.
  • We zijn integraal deel van de IUCN-unie. We zullen altijd samenwerking zoeken met en tussen lidorganisaties, commissies en secretariaat en bijdragen aan de missie en strategie. Ons werk is gebaseerd op IUCN-kennis en -normen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en lokale en inheemse kennis.

 • Hoe wordt IUCN NL bestuurd?

  IUCN NL is een stichting naar Nederlands recht (Stichting IUCN Nederlands Nationaal Comité, KvK 41180885 met two-tier bestuursmodel. Het dagelijks bestuur is in handen van een eenkoppige directie (directeur-bestuurder) met onafhankelijk toezicht door een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de professionele organisatie is in handen van een Management Team onder voorzitterschap van de directeur.

  De Nederlandse lidorganisaties van IUCN verenigd in de Vergadering van Participanten hebben formele invloed en zeggenschap over de governance en koers van IUCN NL. Ze benoemen de leden van de Raad van Toezicht en stemmen in met de meerjarenstrategie. Minimaal één van de leden van de Raad van Toezicht is afkomstig uit de leden.

 • Hoe wordt IUCN NL gefinancierd?

  IUCN NL is financieel zelfstandig en verkrijgt haar financiering grotendeels uit projecten die vrijwel altijd samen met andere partners worden ontwikkeld en uitgevoerd. Anders dan veel andere goede doelen in Nederland heeft IUCN NL geen donateurs of andere vaste inkomsten uit fondsenwerving. Uitzondering hierop zijn de private donoren die bijdragen aan ons landaankoopfonds voor natuur.

 • Hoe ziet de strategie van IUCN NL eruit?

  IUCN NL werkt met een meerjarenstrategie die past binnen en bijdraagt aan de wereldwijde strategie van IUCN. De strategie is leidend voor de ontwikkeling van de portfolio aan programma’s en projecten waarmee we onze doelen en impact realiseren. Lees hier meer over onze huidige strategie 2020-2024.