Bedrijven en brancheverenigingen in de metaalsector, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties, waaronder IUCN NL, tekenen op 23 mei het convenant ‘Samen naar verantwoorde metaalketens’. Doel is om internationaal verantwoord ondernemen te bevorderen en om misstanden op het vlak van mensenrechten en milieu in de metaalsector terug te dringen.

Headerfoto: IUCN NL directeur Coenraad Krijger ondertekent het IMVO convenant Metaalketen. Foto (c) Dirk Hol

Het winnen van metalen gaat ten koste van biodiversiteit en heeft vaak een negatieve impact op lokale gemeenschappen. Om schade voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken, richt het convenant zich op lange termijn sociale en ecologische effecten van de inkoop van grondstoffen en diensten in de metaalsector.

Negatieve effecten op mens en natuur beperken

Het metaalconvenant beoogt de ketentransparantie in de sector te vergroten en bij te dragen aan verbeterde naleving van wet- en regelgeving. ‘Meer transparantie en betere naleving van wetten helpen bij het reduceren van illegale praktijken. Zodoende kan het convenant bijdragen het verminderen van de negatieve impact van de sector op natuur en milieu,’ vertelt Marianne Hilders, Senior Expert Green Economy bij IUCN NL.

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

  • bedrijven voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken
  • identificeren en aanpakken van potentiële risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen
  • relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aanmoedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

Veeleisende standaarden aanjagen

IUCN NL hoopt met deelname aan het convenant goede standaarden voor mijnbouw aan te jagen, zoals het Initiative for Responsible Mining Assurance. “Zo beogen we de schadelijke effecten van grondstoffenwinning op mens en natuur zoveel mogelijk te beperken en bij te dragen aan het behouden van een goede leefomgeving voor kwetsbare gemeenschappen in mijngebieden,” licht Hilders toe. 

Meer informatie en deelname

Via het conventant werken verschillende organisaties in multi-stakeholderverband samen om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Namens de SER en alle convenantspartijen, roepen wij stakeholders in de metaalketen op om zich aan te sluiten bij dit convenant en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken.

Voor meer informatie over het convenant en de deelnemende partijen:

Meer weten?

Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives