IUCN NL zoekt nieuw lid Raad van Toezicht

Door aflopen van de tweede termijn van één van de leden ontstaat per november 2023 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht (RvT). IUCN NL is een open werving gestart en nodigt geïnteresseerden die zich herkennen in het profiel uit contact te zoeken. Onze ambitie is om in september kennismakingsgesprekken te voeren en in oktober 2023 een nieuw lid te benoemen. De deadline voor deze vacature is daarom op 31 augustus 2023.

Taken van de Raad van Toezicht

De RvT vervult een cruciale rol in de governance van IUCN NL als toezichthouder op de éénkoppige directie verantwoordelijk voor het bestuur en management van de organisatie. Leden en voorzitter van de RvT wordt benoemd door de Nederlandse lidorganisaties van IUCN op voordracht van de RvT. De RvT is onafhankelijk en opereert aldus op afstand van de organisatie, maar is tegelijkertijd een belangrijk klankbord voor de directeur en het management.

De RvT vergadert minimaal 5 keer per jaar, met daarbij een heimiddag en deelname aan enkele losse activiteiten en bijeenkomsten. Onderwerpen die in de vergaderingen aan bod komen zijn onder meer: strategie en positionering in Nederland en internationaal, jaarplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening, invulling van het werkgeverschap en organisatieontwikkeling. De RvT is onbezoldigd.

Profiel van nieuw lid RvT

IUCN NL kijkt uit naar een dynamische en uitdagende periode, zowel bezien vanuit de missie, strategie als organisatie. Zo groeit de urgentie rond natuur en biodiversiteit en heeft IUCN NL de ambitie om zich nadrukkelijker te manifesteren als speler in nationaal en internationaal beleid. Om de ambitieuze strategie te realiseren wordt een nieuwe portfolio aan programma’s ontwikkeld waarvoor externe financiering wordt aangetrokken.

De ideale kadidaat beschikt over ervaring en bestuur en toezicht, waaronder not-for-profit organisaties. Zij is een open, integere en besluitvaardige professional, met speciale expertise op het terrein van:

  • Internationale samenwerking met en/of duurzame ontwikkeling in Afrika, Azie en/of Latijns Amerika en/of;
  • Wetenschappelijk onderzoek relevant voor de missie van IUCN NL.

Alle leden van de RvT voelen zich verbonden met natuurbescherming en de visie van IUCN NL.

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen tot 31 augustus 2023 contact opnemen met: Angélique Laskewitz, voorzitter (angelique.laskewitz@vbdo.nl) of Teo Wams, lid (t.wams@natuurmonumenten.nl) dan wel de directeur-bestuurder: Coenraad Krijger (coenraad.krijger@iucn.nl).

Over IUCN NL

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ’s werelds oudste en grootste unie voor natuurbescherming. Binnen de internationale IUCN-koepel werkt IUCN NL met groene organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers aan wereldwijd behoud van natuur als basis van de economie en maatschappelijk welzijn. IUCN telt momenteel 38 lidorganisaties in Nederland.

Meer weten?

Angelique Laskewitz
Angélique Laskewitz
Chair