EU Biodiversiteitsstrategie belangrijke stap naar ambitieus mondiaal natuurakkoord

Henk Simons
Henk Simons was tot 2022 werkzaam bij IUCN NL en is nu freelance adviseur biodiversiteit

De Europese Commissie publiceerde op woensdag 20 mei haar Biodiversiteitsstrategie voor 2030, die samen met de Farm to Fork-strategie voor verduurzaming van de landbouw een belangrijk deel vormt van de Europese Green Deal. IUCN beschouwt deze strategie als een positief signaal voor de Europese Unie – en daarmee voor de biodiversiteit overal ter wereld.

Henk Simons, Senior Expert Nature Conservation bij IUCN NL, zegt: ‘Het is positief om te zien dat de Europese Unie met deze strategie leiderschap toont en laat zien het voortouw te willen nemen bij het vaststellen van een ambitieus mondiaal natuurakkoord in 2021. Want uiteindelijk is het niet genoeg als alleen Europa haar beleid aanpast: om de trend in natuurverlies te keren is een wereldwijde inspanning nodig.’

Een fundamenteel instrument naar herstel

Volgens IUCN kan Europa hierin een leidende rol nemen, door naast het publiceren van haar strategie ook een sterke politieke boodschap uit te dragen waarin het belang van het ‘Leven in harmonie met de natuur’ wordt benadrukt. De COVID-19-uitbraak onderstreept het belang hiervan. In dat verband moet de EU-biodiversiteitsstrategie, als fundamenteel instrument om de relatie tussen mens en natuur te herstellen, een hoeksteen vormen van de Europese weg naar herstel.

Lidstaten essentieel voor succesvolle implementatie

Om de Biodiversiteitsstrategie tot een succes te maken is het essentieel dat de EU-lidstaten deze omarmen en alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de in de strategie voorgestelde doelstellingen worden bereikt. Overheden spelen hierin een belangrijke rol, maar ook maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en burgers moeten hun steentje bijdragen. IUCN NL bekijkt samen met de Nederlandse leden hoe de Biodiversiteitsstrategie in de Nederlandse context succesvol geoperationaliseerd kan worden.

Sterk inzetten op natuurbehoud en -herstel

IUCN verwelkomt de doelstelling om minstens 30 procent van het Europese landoppervlak en 30 procent van het zeeoppervlak effectief te beschermen. Ook zijn we te spreken over de aangekondigde sterke inzet op natuurherstel, waarvoor in 2021 wettelijk bindende en concrete doelen zullen worden vastgesteld. Koolstofrijke systemen, zoals moerassen, natuurlijk bos, graslanden en riviersystemen, die van belang zijn voor klimaatmitigatie en –adaptatie zullen hierbij een belangrijk aandachtspunt zijn.

De Europese Commissie stelt bovendien voor dat in 2030 30 procent van habitats en soorten waar het slecht mee gaat weer zijn hersteld en dat in 2030 een lengte van 25.000 km rivieren zijn hersteld in ‘free flowing rivers’. IUCN stelt voor om dit percentage te verhogen en hoopt dat de lidstaten op nationaal niveau ambitieuzere doelen zullen stellen.

Verbinding natuurbehoud en duurzame landbouw

IUCN beschouwt het als een positief teken dat de Farm to Fork-strategie voor duurzame landbouw verbonden wordt aan de Biodiversiteitsstrategie. ‘De ambities voor het terugdringen van pesticidegebruik en stikstofdepositie moeten echter steviger’, vindt Simons. ‘In Nederland geldt dit zeker voor wat betreft stikstofdepositie; dat moet naar 50 procent afname in 2030 in plaats van de nu voorgestelde 20 procent. Belangrijk is dat middelen uit de ‘Common Agricultural Policy’ (CAP) worden ingezet om een snelle transitie naar een duurzame landbouw te stimuleren.’

Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit

De EU-Biodiversiteitsstrategie levert belangrijke input voor de wereldwijde Biodiversiteitstop in Kunming, China in 2021. Met steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt IUCN NL aan het tot stand komen van een Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit. We streven naar een gezamenlijke, breed gedragen Nederlandse inzet om de nieuwe doelen die tijdens de Biodiversiteitstop gesteld worden te realiseren. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers kunnen hieraan bijdragen door een pledge (toezegging) te doen.

Heb jij of heeft jouw organisatie een initiatief wat bijdraagt aan biodiversiteit?

Lees meer