coral reef bonaire

Plan nieuwe haven Bonaire vormt een gevaar voor beschermd koraal | Ons standpunt

IUCN NL, het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) delen hierbij hun standpunt met betrekking tot de geplande nieuwe vrachthaven bij Hato en de nieuw te bouwen steiger bij Karpata.

Ons standpunt met betrekking tot infrastructurele ontwikkelingen op Bonaire

‘We zijn blij om te zien dat in de duurzame ontwikkeling van Bonaire, natuurbescherming en met name bescherming van koraalriffen een belangrijke plaats innemen zoals tot uiting komt in het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland dat momenteel voor Bonaire wordt uitgewerkt tot een praktische uitvoeringsagenda.

Wij begrijpen dat havenfaciliteiten nodig zijn voor de noodzakelijke import van goederen en brandstof op Bonaire. Wij zijn echter van mening dat natuurwaarden en de mogelijke impact op die natuurwaarden leidend zouden moeten zijn voor alle nieuwe infrastructurele ontwikkelingen en dat hier rekening mee moet worden gehouden bij de ontwikkelfase van elk nieuw project. Hierbij dient tevens overwogen te worden wat de meest duurzame alternatieven zijn. Dit is in lijn met de wens voor duurzame ontwikkeling van Bonaire, het unieke karakter en de toeristische bestemming die Bonaire behelst, gekoppeld aan de missie van de eilandoverheid en Nederlandse overheid om te investeren in een Koraal Actie Plan en in Bonaire als Blue Destination.

We zijn momenteel niet op de hoogte van recent uitgevoerde ecologische of sociale effectbeoordelingen en als deze al zijn gedaan, wat de resultaten van die beoordelingen zijn. We zitten in het proces deze informatie van de juiste partijen te verkrijgen. We kijken uit naar de resultaten van een kosten- en batenanalyse van bovengenoemde twee projecten en alternatieve scenario’s, waarbij onze voorkeur uitgaat naar scenario’s die gebruik maken van reeds bestaande infrastructuur.

Gezien de permanente impact en de internationale implicaties die de ontwikkelingen zullen hebben, vragen we ons ook af of de vrijstellingen zoals vereist door de SPAW-protocollen van het Verdrag van Cartagena zijn aangevraagd bij het Regionaal Activiteitencentrum voor het SPAW-protocol.

We hopen oprecht dat voor deze en toekomstige ontwikkelingen de impact op de natuur zoveel als redelijkerwijs mogelijk is geminimaliseerd wordt, om zo de grote en unieke biodiversiteit op Bonaire te behouden voor de toekomst.’

Foto: johnandersonphoto from Getty Images via Canva.com