Afgelopen half jaar werkte IUCN NL met verschillende partners aan de Handreiking Gezonde Bodem, bedoeld om gemeenten te ondersteunen in de transitie naar duurzaam bodembeheer in de openbare ruimte. 

Photo by Dario Brönnimann on Unsplash

Een gezonde bodem is de bakermat van onze biodiversiteit op land. Maar door ingrijpende drukfactoren zoals intensief beheer, grondverzet en vergaande verstedelijking staan levende bodems in ons land onder druk. Bij goed beheer en herstel kan de bodem misschien wel onze belangrijkste bondgenoot worden in de strijd voor klimaatrobuuste steden met een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Maar wat kunnen gemeenten in hun openbare ruimte eigenlijk doen om de vitaliteit van de bodem te behouden en te herstellen? De Handreiking Gezonde Bodem richt zich op de ontwikkeling van nieuwe (bouw)projecten, de uitvoering van projecten en het beheer van bodems in de openbare ruimte. Daarbij worden tien bouwstenen of stappen voorgesteld die gemeenten kunnen volgen, waaronder de gezamenlijke ambitie bepalen, een kansenkaart opstellen en concrete gebiedsdoelen omschrijven.

No-Regretmaatregelen Om Bodemvitaliteit Te Bevorderen

De handreiking geeft ook een overzicht van no-regret maatregelen voor ontwerpers/projectontwikkelaars, uitvoerders en beheerders. Hieronder wordt verstaan: maatregelen die de bodemvitaliteit direct of indirect kunnen bevorderen en geen significante nadelen met zich meebrengen. Deels gaat dat om maatregelen die laagdrempelig zouden kunnen worden doorgevoerd, en deels gaat het om fundamentele keuzes en maatregelen die wat meer voeten in de aarde hebben.

Tot slot besteedt de handreiking aandacht aan zaken als dataverzameling van bodemcondities en bodembiodiversiteit, communicatie rondom het thema bodemvitaliteit en afstemming en samenwerking tussen relevante actoren.

Wordt Vervolgd…

Omdat betrokken partners enthousiast zijn over een doorontwikkeling van de handreiking naar handelingsperspectief voor specifieke doelgroepen hebben we het huidige document ‘versie 1.0’ gedoopt. Wordt vervolgd dus.

De handreiking is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Triodos Foundation en de Nationale Postcode Loterij.

logo nationale postcode loterij

Meer weten?

Fanny Verkuijlen
Fanny Verkuijlen
niet langer werkzaam bij IUCN NL
Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation