IPCC-rapport laat wederom zien: natuurbescherming is essentieel voor een leefbare toekomst

Het nieuwste IPCC-rapport laat eens temeer zien dat het vijf over twaalf is. Het is de hoogste tijd voor verregaande stappen om klimaatverandering terug te dringen om mens en natuur te beschermen tegen de desastreuze gevolgen ervan. Een belangrijke stap hiervoor moet later dit jaar gezet worden in Kunming: tijdens een biodiversiteitstop moeten wereldleiders nieuwe, ambitieuze afspraken maken voor het herstellen en beschermen van de natuur.

Mangrove forest, Indonesia (c) Joel Vodell for Unsplash

Het IPCC-rapport laat heel duidelijk de relatie zien tussen de samenleving, klimaatverandering, ecosystemen en biodiversiteit. Enerzijds zijn er de negatieve effecten die elkaar steeds meer versterken: door de huidige uitstoot van broeikasgassen en de vernietiging van natuur verandert het klimaat steeds sneller. En door deze klimaatverandering wordt de bestaanszekerheid van miljarden mensen bedreigd. De allerarmsten worden het hardst en het eerst getroffen door voedseltekorten, gebrek aan water en de daaropvolgende sociale onrust. Ook in Europa heeft dit grote consequenties: steden worden steeds kwetsbaarder voor extreem weer en migratiestromen en conflicten nemen toe.

Klimaatverandering tegengaan

Anderzijds is er de positieve kant van de relatie tussen mens, natuur en klimaat: de natuur en ook de mens kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van verdere opwarming van de aarde en de adaptatie aan klimaatverandering. Het belangrijkste daarbij is het drastisch terugdringen van uitstoot van broeikasgassen. De natuur kan de effecten van klimaatverandering tegengaan en speelt juist in een opwarmende aarde een cruciale rol. Denk bijvoorbeeld aan waterzuivering, voedselvoorziening, kustbescherming en klimaatregulatie.

Natuur beschermen en herstellen

Later dit jaar komen wereldleiders bijeen in Kunming tijdens een wereldwijde biodiversiteitstop. Dan zullen nieuwe, wereldwijde afspraken gemaakt worden over het herstellen en beschermen van natuur en de biodiversiteit. Een conceptakkoord ligt er al. Dit IPCC-rapport laat eens temeer zien dat dit akkoord er snel moet komen en dat het ambitieus moet zijn.

Leiderschap tonen

We moeten ons beseffen hoe groot de gevolgen zijn – ook voor ons in Nederland en Europa– als de wereld naar een klimaatscenario beweegt waarin de opwarming hoger is dan 1.5 graden. Wij roepen Nederland en Europa daarom op om leiderschap te tonen, onder andere door:

  • de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot drastisch terug te dringen;
  • 30-50 procent van het aardoppervlak tot beschermde natuur te maken;
  • lokale en inheemse gemeenschappen te versterken in hun strijd om de natuur te beschermen;
  • krachten te bundelen. Alleen samen kunnen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld de noodzakelijke, verregaande stappen zetten om de klimaatcrisis te bestrijden in harmonie met de natuur.
Sander van Andel
Senior Expert Nature Conservation