Door het vertrek van Johan van de Gronden ontstaat per 1 januari 2021 een vacature voor een voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). IUCN NL is een open werving gestart en nodigt geïnteresseerden die zich herkennen in het profiel uit contact te zoeken. Onze ambitie is om in februari kennismakingsgesprekken te voeren en in de eerste helft van 2021 een nieuwe voorzitter te benoemen.

De RvT vervult een cruciale rol in de governance van IUCN NL als toezichthouder op de éénkoppige directie verantwoordelijk voor het bestuur en management van de organisatie. Leden en voorzitter van de RvT wordt benoemd door de Nederlandse lidorganisaties van IUCN op voordracht van de RvT. De RvT is onafhankelijk en opereert aldus op afstand van de organisatie, maar is tegelijkertijd een belangrijk klankbord voor de directeur en het management.

De RvT vergadert minimaal 5 maal per jaar, met daarbij een heimiddag en deelname aan enkele losse activiteiten en bijeenkomsten. Onderwerpen die in de vergaderingen aan bod komen zijn onder meer: strategie en positionering in Nederland en internationaal, jaarplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening, invulling van het werkgeverschap en organisatieontwikkeling. De RvT is onbezoldigd.

IUCN NL kijkt uit naar een dynamische en uitdagende periode, zowel bezien vanuit de missie, strategie als organisatie. Zo groeit de urgentie rond natuur en biodiversiteit en heeft IUCN NL de ambitie om zich nadrukkelijker te manifesteren als speler in nationaal en internationaal beleid. Om de ambitieuze strategie 2020-2024 te realiseren wordt een nieuwe portfolio aan programma’s ontwikkeld waarvoor externe financiering wordt aangetrokken. Parallel zal IUCN NL een transitie doormaken naar een projectorganisatie met een brede basis aan donoren.

De ideale voorzitter RvT beschikt over ruime ervaring en bestuur en toezicht, waaronder not-for-profit organisaties. Zij is een open, integere en besluitvaardige leider, met visie op good governance en competenties om vergaderingen goed en prettig te leiden, met ruimte voor brede inbreng. Alle leden van de RvT voelen zich verbonden met natuurbescherming en de visie van IUCN NL. Met het oog op een diverse samenstelling van de RvT zijn expertise en ervaring op een of meer van de volgende werkterreinen extra welkom: natuurbescherming, duurzame ontwikkeling, internationale en/of ontwikkelingssamenwerking, en communicatie en media.

Een volledig profiel is hier te vinden.

Omdat in het najaar van 2021 de tweede termijn afloopt van een van de andere leden, wil de RvT deze wervingsprocedure ook benutten voor het identificeren van mogelijke kandidaten voor deze aankomende vacature.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: Theo Verstrael, interim voorzitter RvT (theo.verstrael@sovon .nl), Merel Soons, lid  RvT (m.b.soons@uu.nl), of Coenraad Krijger, directeur (coenraad.krijger@iucn.nl; mobiel: 06 57 76 94 54).