Naar een Parijsakkoord voor de natuur

2022 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Montreal, Canada. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken komen die, naar voorbeeld van het Klimaatakkoord van Parijs, concrete doelen stellen voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit.

Facts

 • Het IPBES waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten
 • Het Biodiversiteitsverdrag is de belangrijkste internationale overeenkomst voor biodiversiteit en natuur
 • Van de 20 biodiversiteitsdoelen voor 2020 is op maar 4 doelen voortgang geboekt
 • Op het doel om minstens 17% van het landoppervlak tot beschermd gebied te maken is wél voortgang geboekt
 • Het IPBES waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten
 • Het Biodiversiteitsverdrag is de belangrijkste internationale overeenkomst voor biodiversiteit en natuur
 • Van de 20 biodiversiteitsdoelen voor 2020 is op maar 4 doelen voortgang geboekt
 • Op het doel om minstens 17% van het landoppervlak tot beschermd gebied te maken is wél voortgang geboekt

Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

Ook Nederland zal deelnemen aan de internationale Biodiversiteitstop. Met ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkten wij samen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO Nederland aan een Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit, die bijdraagt aan de 2030 doelen van het Biodiversiteitsverdrag (CBD). De actieagenda bestaat uit ruim 150 initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de samenleving.

In september 2021 overhandigden wij de Actieagenda voor Biodiversiteit aan demissionair minister Carola Schouten van LNV:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

‘Wij mensen hebben het vermogen om een toekomstvisie op te stellen en om hier gezamenlijk naartoe te werken. Met onze dominante invloed op natuur hebben we ook het vermogen om de balans te herstellen – als we onze zinnen erop zetten.’

Dr. Cristiana Pasca Palmer, Executive Secretary, UN Convention on Biological Diversity

Meer weten?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions
Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Elske Swets
Communications Manager
Telefoon: 020-3018251

Veelgestelde vragen over het biodiversiteitsverdrag

 • Wat is het Biodiversiteitsverdrag?

  Het Biodiversiteitsverdrag, Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD), is één van de drie verdragen die in 1992 op de VN conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro zijn opgezet. Naast het Klimaatverdrag werd hier ook een verdrag getekend om de biodiversiteit te behouden. In 2011 werden hiervoor 20 concrete doelen gesteld, de zogenaamde Aichi targets. Deze strategische doelen liepen in 2020 af, wat betekent dat er nieuwe doelen gesteld moeten worden. Dit wordt in 2022 gedaan op de Biodiversiteitstop in Montreal, Canada.

  Het Biodiversiteitsverdrag is door 196 landen ondertekend, het is daardoor één van de breedst gesteunde internationale milieuverdragen. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend.

  Met hun handtekening verplichten landen zich om: biodiversiteit te behouden, duurzaam gebruik te maken van biodiversiteit en de kosten en opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk tussen landen te verdelen.

 • Waarom is het Biodiversiteitsverdrag belangrijk?

  Het Biodiversiteitsverdrag is hét internationale beleidsmechanisme waarmee biodiversiteitsverlies wordt aangepakt. Door de vele en grensoverschrijdende oorzaken van het probleem is mondiale samenwerking cruciaal om biodiversiteitverlies aan te pakken. De Biodiversiteitstop is de belangrijkste plek waar dit gerealiseerd kan worden.

 • Hoe ziet het proces van het Biodiversiteitsverdrag eruit?

  De partijen van het Biodiversiteitsverdrag komen om de twee jaar samen voor een Conferentie van Partijen (CoP). Hier worden concretere afspraken gemaakt over onderdelen van het Biodiversiteitsverdrag en de uitwerking ervan. Ook worden er doelen gesteld om over een langere tijdsperiode (10 jaar) de biodiversiteit te beschermen. Landen rapporteren periodiek over de voortgang in het halen van de doelen. De top in Montreal is de vijftiende editie van deze conferentie (CoP15).

  In aanloop naar de top zijn verschillende commissies en werkgroepen bezig met consultaties op mondiaal, regionaal en thematisch niveau. De deelnemende landen kunnen ter voorbereiding hun eigen bijeenkomsten organiseren om natuurorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheid inbreng te laten geven voor de bijdrage die het land gaat leveren.

 • Wat is de rol van Nederland in het Biodiversiteitsverdrag?

  Nederland is één van de landen die het verdrag in 1992 ondertekenden en zal dan ook aanwezig zijn bij de Biodiversiteitstop. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich bovendien gecommitteerd aan de EU Biodiversiteitsstrategie voor 2020.

  Daarom is het nu belangrijk dat de overheid samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers tot een concrete, ambitieuze Nederlandse inbreng voor het verdrag komt. Zij moeten een actieagenda ontwikkelen die laat zien wat Nederland kan en wil bijdragen aan de bescherming van biodiversiteit. IUCN NL roept Nederlandse organisaties op om bij te dragen aan de Nederlandse actieagenda door een toezegging te doen, een zogenaamde ‘pledge’.

  Wil je ook een pledge doen, of hier meer over weten? Ga dan naar onze pagina ‘Doe een pledge voor biodiversiteit’.

 • Wat is de rol van IUCN NL in het Biodiversiteitsverdrag?

  IUCN NL zet zich in voor een ambitieuze en breed gedragen Nederlandse biodiversiteitagenda die bijdraagt aan de nieuwe biodiversiteitsdoelen, met bijdragen van de verschillende groepen in de samenleving. Hiervoor roepen we Nederlandse organisaties op om een toezegging (‘pledge’) te doen.

  We richten ons op het behoud en herstel van biodiversiteit in Nederland, het verkleinen van de Nederlandse biodiversiteitsvoetafdruk in het buitenland, en het versterken van biodiversiteit in de Nederlandse internationale samenwerking. Ook streven we naar een gezamenlijke, breed gedragen Nederlandse positie voor de nieuwe doelen die in 2021 gesteld moeten worden.

 • Wat kan ik doen om bij te dragen aan het biodiversiteitsverdrag?

  Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers kunnen bijdragen aan de nieuwe biodiversiteitsdoelen door een ‘pledge’ te doen voor de Nederlandse Actieagenda voor biodiversiteit.

  Een pledge is een toezegging die bijvoorbeeld kan gaan over het herstel van soorten, het behoud of herstel van natuur, het tegengaan van bedreigingen voor biodiversiteit, het creëren van bewustzijn of het inspireren van anderen om in actie te komen.

  Iedere pledge op de Nederlandse actieagenda draagt bij aan de doelen van het Biodiversiteitverdrag (CBD): biodiversiteit behouden, duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit en opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk verdelen.