Naar een Parijsakkoord voor de natuur

2022 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Montreal, Canada. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken komen die, naar voorbeeld van het Klimaatakkoord van Parijs, concrete doelen stellen voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit.

Facts

 • Het IPBES waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten
 • Het Biodiversiteitsverdrag is de belangrijkste internationale overeenkomst voor biodiversiteit en natuur
 • Van de 20 biodiversiteitsdoelen voor 2020 is op maar 4 doelen voortgang geboekt
 • Op het doel om minstens 17% van het landoppervlak tot beschermd gebied te maken is wél voortgang geboekt
 • Het IPBES waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten
 • Het Biodiversiteitsverdrag is de belangrijkste internationale overeenkomst voor biodiversiteit en natuur
 • Van de 20 biodiversiteitsdoelen voor 2020 is op maar 4 doelen voortgang geboekt
 • Op het doel om minstens 17% van het landoppervlak tot beschermd gebied te maken is wél voortgang geboekt

Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit

Ook Nederland zal deelnemen aan de internationale Biodiversiteitstop. Met ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkten wij samen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO Nederland aan een Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit, die bijdraagt aan de 2030 doelen van het Biodiversiteitsverdrag (CBD). De actieagenda bestaat uit ruim 150 initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de samenleving.

In september 2021 overhandigden wij de Actieagenda voor Biodiversiteit aan demissionair minister Carola Schouten van LNV:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

‘Wij mensen hebben het vermogen om een toekomstvisie op te stellen en om hier gezamenlijk naartoe te werken. Met onze dominante invloed op natuur hebben we ook het vermogen om de balans te herstellen – als we onze zinnen erop zetten.’

Dr. Cristiana Pasca Palmer, Executive Secretary, UN Convention on Biological Diversity

Meer weten?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions
Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Elske Swets
Communications Manager
Telefoon: 020-3018251

Veelgestelde vragen over het biodiversiteitsverdrag

 • Wat is het Biodiversiteitsverdrag?

  Het Biodiversiteitsverdrag, de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD), is één van de drie verdragen die in 1992 op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro zijn opgezet. Naast het Klimaatverdrag en het Desertificatieverdrag, werd hier ook een verdrag getekend voor biodiversiteit.

  In 2011 werden hiervoor op een wereldwijde biodiversiteitstop in Aichi, Japan, 20 doelen gesteld, de zogenaamde Aichi-targets. Deze doelen liepen in 2020 af, maar ze werden geen van allen behaald. In december 2022 wordt er onderhandeld over de nieuwe biodiversiteitsdoelen op de Biodiversiteitstop in Montréal, Canada (CoP15).

  De nieuwe doelen vormen samen het Biodiversiteitsakkoord, ook wel het Global Biodiversity Framework genoemd. In het nieuwe Biodiversiteitsakkoord worden besluiten vastgelegd met de ambitie dat wij wereldwijd voor 2030 een einde hebben gemaakt aan biodiversiteitsverlies en voor 2050 hebben gezorgd voor biodiversiteitsherstel.

 • Waarom is het Biodiversiteitsverdrag belangrijk?

  Volgens ramingen op basis van de Rode Lijst van Bedreigde Soorten™ van de IUCN worden momenteel een miljoen soorten met uitsterven bedreigd, maar uit modellen blijkt dat het nog niet te laat is om deze trend om te buigen.

  Het Biodiversiteitsverdrag is hét internationale beleidsmechanisme waarmee biodiversiteitsverlies wordt aangepakt. Door de vele en grensoverschrijdende oorzaken van de biodiversiteitscrisis is mondiale samenwerking cruciaal om biodiversiteitverlies aan te pakken.

  De biodiversiteitscrisis staat niet op zichzelf. De natuur levert belangrijke ecosysteemdiensten zoals het vasthouden van CO2 en de voorziening van voedsel en schoon drinkwater. Een ambitieus nieuw Biodiversiteitsverdrag is ook nodig om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en het Parijsakkoord te halen.

 • Hoe ziet het proces van het Biodiversiteitsverdrag eruit?

  De partijen van het Biodiversiteitsverdrag komen om de twee jaar samen voor een Conferentie van Partijen (CoP). Hier worden afspraken gemaakt over onderdelen van het Biodiversiteitsverdrag en de uitwerking ervan. Ook worden er de doelen gesteld om over een langere tijdsperiode (10 jaar) de biodiversiteit te beschermen. Partijen rapporteren periodiek over de voortgang in het halen van de doelen. De top in Montréal is de vijftiende editie van deze conferentie (CoP15).

  Tijdens de conferentie zal de eindonderhandeling plaatsvinden over het concept Biodiversiteitsakkoord dat in juli 2021 gepubliceerd werd.

  Lees meer

 • Wat is de rol van Nederland in het Biodiversiteitsverdrag?

  Nederland heeft als lidstaat van de Europese Unie het verdrag mede geratificeerd en zal dan ook aanwezig zijn bij de Biodiversiteitstop. Als lid van de EU heeft Nederland zich bovendien gecommitteerd aan de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. Die speelt een grote rol bij de positie-inname van Nederland voor het Biodiversiteitsverdrag.

  Door de omvang van biodiversiteitsverlies in ons land en onze grote ecologische voetafdruk in het buitenland is het cruciaal dat de rijksoverheid samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers tot een ambitieuze inbreng voor het nieuwe Biodiversiteitsakkoord komt.

  Dit wordt ook politiek gedragen vanuit onder andere de Motie Jetten/de Groot (Kamernummer 33576 nr. 167), waarin wordt ingezet ‘op een ambitieuze uitkomst op CoP15’.

 • Wat is de rol van IUCN NL in het Biodiversiteitsverdrag?

  IUCN NL biedt advies en ondersteuning aan bedrijven en overheden over internationaal biodiversiteitsbeleid, zoals het Biodiversiteitsverdrag. Zo heeft IUCN NL in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit gemaakt in aanloop naar CoP15. De Actieagenda bestaat uit meer dan 150 biodiversiteitsinitiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de samenleving en droeg bij aan de positiebepaling van de rijksoverheid.

  Verder ontwikkelt IUCN NL het Nationaal Dashboard Biodiversiteit, waarin wij kennis bundelen om te kunnen sturen op de Nederlandse biodiversiteitsdoelen en de voortgang te monitoren.

  Daarnaast werkt IUCN NL aan de implementatie van het verdrag, bijvoorbeeld via het uitvoeren van veldprojecten, het leveren van kennisproducten, en het bieden van een neutraal platform voor Nederlandse natuurorganisaties.

  IUCN NL sluit zich aan bij positie van IUCN inzake het Biodiversiteitsakkoord.

  Lees meer

 • Wat kan ik doen om bij te dragen aan het biodiversiteitsverdrag?

  Eén van de lessen van de afgelopen 10 jaar is dat het realiseren van de biodiversiteitsdoelen vraagt om inzet vanuit de hele samenleving, waarbij bedrijven ook een groot aandeel hebben. Zo krijgt de financiële sector in het nieuwe Biodiversiteitsakkoord waarschijnlijk een grotere rol toebedeeld dan voorheen. Neem contact op met IUCN NL om te bespreken hoe jouw organisatie kan bijdragen.

 • Wie hebben het Biodiversiteitsverdrag ondertekend?

  Het Biodiversiteitsverdrag is door 195 landen ondertekend. Het is daardoor één van de breedst gesteunde internationale milieuverdragen. Daarnaast heeft de Europese Unie, en dus ook Nederland, het verdrag ondertekend.

  Met hun handtekening commiteren landen zich om biodiversiteit te behouden, duurzaam gebruik te maken van biodiversiteit, en de kosten en opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk tussen landen te verdelen.

 • Wat zijn de vereisten voor een nieuw Biodiversiteitsakkoord?

  De doelstellingen in het Biodiversiteitsakkoord moeten ambitieus, SMART geformuleerd, en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Aantoonbare effectiviteit moet worden gewaarborgd door een versterkt systeem van monitoring, review en rapportage.

  Het implementeren van het Biodiversiteitsakkoord vergt een mondiale inzet. Partijen worden opgeroepen om elkaar, waar nodig, te steunen met capaciteitsopbouw, financiering en andere middelen om samen de doelen te bereiken.

  De doelstellingen in het Biodiversiteitsakkoord moeten zowel biodiversiteitsverlies adresseren als klimaatverandering en landdegradatie, zodat het antwoord geeft op het bredere duurzaamheidvraagstuk van de VN.

  Het maatschappelijk middenveld, met name natuurorganisaties, moet betrokken worden bij de implementatie van het Biodiversiteitsakkoord. Lokaal eigenaarschap en beheer door inheemse en lokale gemeenschappen is belangrijk.

  Bedrijven moeten ook bijdragen aan de uitvoering van de doelen, bijvoorbeeld door duurzaam beheer van land en het mobiliseren van private financiering voor biodiversiteit.