Waarom het werkt

Naar een Parijsakkoord voor de natuur

Oktober 2020 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk de biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Kunming, China. Daar buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de biodiversiteit op peil houden, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen? Doel is dat er internationale afspraken komen die, naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs, concrete doelen stellen voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit. De huidige doelen daarvoor, de zogenaamde Aichi targets, lopen eind 2020 af.

Nederlandse inbreng voor doelen

Ook Nederland zal deelnemen aan deze grote wereldtop. Het recente rapport van  het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) maakte duidelijk dat de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd sneller gaat dan verwacht en leidt tot grote risico’s voor het menselijk welzijn. Het rapport wijst op de noodzaak voor een omslag in ons denken en handelen. Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt IUCN NL aan een ambitieuze Nederlandse inbreng voor het Biodiversiteitsverdrag. Het is belangrijk dat er niet alleen over doelen gesproken wordt, maar dat er ook afspraken komen over  concrete acties om deze doelen te halen.

Die actie komt vanuit de overheid, maar ook daarbuiten. De Nederlandse actieagenda moet bestaan uit initiatieven die worden genomen door verschillende groepen in de samenleving. Dat vergroot de kans op ambitieuze afspraken voor biodiversiteit, zowel in Nederland als wereldwijd.

Samenwerking voor ambitieuze inbreng

Samen met het ministerie van LNV mobiliseert IUCN NL maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, burgers en het bedrijfsleven om bij te dragen aan de Nederlandse actieagenda. We brengen de Nederlandse acties en initiatieven in kaart om tot een ambitieuze inbreng voor het Biodiversiteitsverdrag te komen.

Als de doelen eenmaal vastgesteld zijn in het verdrag, is het van belang dat Nederland deze ook haalt. Ze moeten vertaald worden naar beleid en terugkomen in initiatieven die genomen worden door verschillende groepen in de samenleving.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Facts

  • Het IPBES waarschuwt voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten
  • Het Biodiversiteitsverdrag is de belangrijkste internationale overeenkomst voor biodiversiteit en natuur  
  • Van de 20 biodiversiteitsdoelen voor 2020  is op maar 4 doelen voortgang geboekt
  • Op het doel om minstens 17% van het landoppervlak tot beschermd gebied te maken is wél voortgang geboekt

Wij mensen hebben het vermogen om een visie voor de toekomst op te stellen, en om hier gezamenlijk naartoe te werken. Binnen onze ecosystemen hebben wij de meeste macht, en daarmee ook het vermogen om de balans te herstellen- als we onze zinnen erop zetten.

- Dr. Cristiana Pasca Palmer, Executive Secretary, UN Convention on Biological Diversity

FAQ

Wat is het Biodiversiteitsverdrag?

Het Biodiversiteitsverdrag, Conventie inzake Biologische Diversiteit’ (CBD), is één van de drie verdragen die in 1992 op de VN conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro zijn opgezet. Naast het Klimaatverdrag werd hier ook een verdrag getekend om de biodiversiteit te behouden. In 2011 werden hiervoor 20 concrete doelen gesteld, de zogenaamde Aichi targets. Deze strategische doelen lopen in 2020 af, wat betekent dat er in dit jaar nieuwe doelen gesteld moeten worden. Dit wordt gedaan op de biodiversiteitstop in Kunming, China.

Waar binden landen zich aan?

Met hun handtekening verplichten landen zich om: 1. biodiversiteit te behouden; 2. duurzaam gebruik te maken van biodiversiteit, en 3. De kosten en opbrengsten uit biodiversiteit eerlijk tussen landen te verdelen.

Wie doet eraan mee?

Het Biodiversiteitsverdrag is door 196 landen ondertekend, het is daardoor één van de breedst gesteunde internationale milieuverdragen. Ook Nederland heeft het verdrag ondertekend. 

Waarom is het belangrijk?

Het Biodiversiteitsverdrag is hét internationale beleidsmechanisme waarmee biodiversiteitsverlies wordt aangepakt. Door de vele en grensoverschrijdende oorzaken van het probleem is mondiale samenwerking cruciaal om biodiversiteitverlies aan te pakken. De Biodiversiteitstop is de belangrijkste plek waar dit gerealiseerd kan worden.

Hoe verloopt het proces?

De partijen van het Biodiversiteitsverdrag komen om de twee jaar samen voor een Conferentie van Partijen (CoP). Hier worden concretere afspraken gemaakt over onderdelen van het Biodiversiteitsverdrag en de uitwerking ervan. Ook worden er doelen gesteld om over een langere tijdsperiode (10 jaar) de biodiversiteit te beschermen. Landen rapporteren periodiek over de voortgang in het halen van de doelen. De top in Kunming is de vijftiende editie van deze conferentie (CoP15).

In aanloop naar de top zijn verschillende commissies en werkgroepen bezig met consultaties op mondiaal, regionaal en thematisch niveau. De deelnemende landen kunnen ter voorbereiding hun eigen bijenkomsten organiseren om natuurorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheid inbreng te laten geven voor de bijdrage die het land gaat leveren.

Wat is de rol van Nederland in het proces?

Nederland is één van de landen die het verdrag in 1992 ondertekenden en zal dan ook aanwezig zijn bij de Biodiversiteitstop. Als lid van de Europese Unie heeft Nederland zich bovendien gecommitteerd aan de EU Biodiversiteisstrategie voor 2020.

Daarom is het nu belangrijk dat de overheid samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers tot een concrete, ambitieuze Nederlandse inbreng voor het verdrag komt. Zij moeten een actieagenda ontwikkelen die laat zien wat Nederland kan en wil bijdragen aan de bescherming van biodiversiteit.

Wat is de rol van IUCN NL in het proces?

IUCN NL zet zich in voor een ambitieuze en breed gedragen Nederlandse biodiversiteitagenda die bijdraagt aan de nieuwe biodiversiteitsdoelen, met bijdragen van de verschillende groepen in de samenleving. We richten ons op het behoud en herstel van biodiversiteit in Nederland, het verkleinen van de Nederlandse biodiversiteitsvoetafdruk in het buitenland, en het versterken van biodiversiteit in de Nederlandse internationale samenwerking. Ook streven we naar een gezamenlijke, breed gedragen Nederlandse positie voor de nieuwe doelen die in 2020 gesteld moeten worden.  

 

Doe mee

Heeft jouw organisatie een initiatief wat bijdraagt aan biodiversiteit? Of wil je meer leren over hoe jouw organisatie kan gaan bijdragen?

Neem contact op met onze expert Henk Simons

Neem contact op

Actueel