Aankomend biodiversiteitsakkoord geeft richting voor ambitieus Nederlands natuurbeleid

De laatste twee weken van maart kwamen vertegenwoordigers van 164 landen bij elkaar in Genève om te onderhandelden over een ‘Parijsakkoord voor de natuur’. Dat dit wereldwijde biodiversiteitsakkoord, dat later dit jaar gesloten zal worden, grote gevolgen voor natuurbeleid in Nederland zal hebben, staat vast.

Headerfoto door: realworkhard, pixabay

Ambitieuze afspraken over biodiversiteit zijn hard nodig, want het gaat slecht met de natuur. Meer dan een miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd door onder andere klimaatverandering, verlies van leefgebied en vervuiling. Ook in Nederland zien wij de gevolgen: essentiële zaken als schoon drinkwater, betrouwbare voedselvoorziening en gezonde leefomgeving staan onder druk van afnemende biodiversiteit.

Belangrijke stappen naar hoge ambities

Dat er in dit stadium nog geen consensus is, verbaast niet. Het gaat immers om zeer ambitieuze doelen waar grote economische en politieke belangen mee gemoeid zijn, evenals grote investeringen. De minister-president bevestigde vorig jaar al te overwegen zelf deel te nemen. Gezien de uitdagingen die Nederland heeft in relatie tot biodiversiteit neemt de relevantie van deze VN-top voor het kabinet Rutte IV alleen maar toe.

Strikter toezicht op naleving van biodiversiteitsafspraken

Zo is de inzet van het biodiversiteitsakkoord dat er strikt zal worden toegezien op naleving ervan. Door monitoring en tussentijdse evaluaties zullen ambities van landen worden bijgestuurd, zoals nu ook gebeurt met klimaatbeleid. Ook voor Nederland betekent dit een forse uitdaging. Zo zal de doelstelling om minimaal 30 procent van de het mondiale zee en landoppervlak effectief te beschermen een extra inspanning vragen voor ons land.

Nadruk op lokale en inheemse gemeenschappen bij natuurbescherming

Optimistisch stemt de grotere nadruk op de rol van de lokale bevolking, waaronder inheemse gemeenschappen, om biodiversiteit duurzaam te beheren. Het erkennen van hun rechten ligt aan de basis van effectief en rechtvaardig natuurbeleid. Ook hier zal Nederland ambitieus beleid moeten voeren gericht op het reduceren van onze grote internationale voetafdruk, zoals het stoppen met schadelijke subsidies en investeringskredieten.

Een grotere rol voor de financiële sector

Eén van de lessen van de afgelopen 10 jaar is dat het realiseren van de biodiversiteitsdoelen vraagt om inzet vanuit de hele samenleving, waarbij bedrijven ook een groot aandeel hebben. Zo krijgt de financiële sector in dit akkoord waarschijnlijk een grotere rol toebedeeld dan voorheen. De Nederlandse financiële sector vervult internationaal al een voortrekkersrol in ESG-beleid en kan een leidende rol spelen in het mobiliseren van meer geld dat is geoormerkt voor biodiversiteit.

Meer weten over het nieuwe biodiversiteitsakkoord?