Tropische regenwouden zijn de meest biodiverse terrestrische ecosystemen ter wereld. Bossen zijn heel belangrijk voor het levensonderhoud van lokale gemeenschappen. Ze leveren schoon water, vruchtbare grond voor voedsel en zorgen voor een stabiel klimaat. Het is dus van groot belang dat bossen behouden blijven. Met het programma Forested Landscapes for Equity werkte de Green Livelihoods Alliance (GLA) naar een duurzaam en inclusief beheer van tropische bossen.

Header foto: (c) IUCN NL

Het langetermijndoel van het Forested Landscapes for Equity programma was om ontbossing terug te dringen te zorgen dat de rechten van gemeenschappen die van bossen afhankelijk zijn worden gerespecteerd. Het werk van de partners van het programma richtte zich op vier belangrijke voorwaarden die nodig zijn om inclusief en duurzaam beheer van bossen te bereiken:

De vier belangrijkste voorwaarden voor inclusief en duurzaam bosbeheer

  1. Gemeenschappen hebben toegang tot en profiteren van land en hulpbronnen uit bossen en zijn daardoor meer geneigd om bossen te beschermen en duurzaam te gebruiken.
  2. Gemeenschappen hebben toegang tot de besluitvorming over hun land. Het bestuur van boslandschappen kan alleen inclusief en duurzaam zijn als rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden, met name met gemarginaliseerde groepen die van bossen afhankelijk zijn, zoals inheemse volkeren, jongeren en vrouwen.
  3. Er is sprake van duurzame land- en bosbouwpraktijken die de huidige en toekomstige generaties in staat stellen te profiteren van ecosysteemdiensten zoals klimaatbestendigheid, voedselzekerheid, watervoorziening en biodiversiteit.
  4. De wereldwijde oorzaken van ontbossing en klimaatverandering worden aangepakt.

Capaciteitsopbouw

Het Forested Landscapes for Equity programma heeft bijgedragen aan de versterking van de capaciteiten van de zuidelijke partners om 1) geverifieerd bewijsmateriaal te genereren en te gebruiken, 2) duidelijke en strategische interventies te ontwikkelen voor lobby & advocacy en communicatie, en 3) samen te werken met andere maatschappelijke organisaties en burgernetwerken, en tot op zekere hoogte samen te werken met de publieke sector.

Gender en inclusiviteit

Het programma heeft ook bijgedragen aan een beter begrip en betere strategieën voor gender, inclusiviteit en inheemse volkeren en lokale gemeenschappen (IPLC’s). Een voorbeeld is de ReSisters Dialogue, die onze partner LILAK organiseerde voor vrouwen uit plattelands- en inheemse gemeenschappen uit verschillende landen. Tijdens deze dialoog bespraken zij de uitdagingen en bedreigingen waarmee zij te maken krijgen bij het verdedigen van hun land en natuurlijke hulpbronnen en wisselden zij waardevolle strategieën, lessen en inzichten uit.

Het duidelijkste resultaat van het programma op het gebied van gender en inclusiviteit is dat (IPLC-)vrouwen hun invloed op besluitvorming op gemeenschapsniveau en daarbuiten hebben versterkt, door deel te nemen aan besluitvormingsorganen en op alle niveaus een leidende rol op zich te nemen.

Succes op het gebied van lobby en belangenbehartiging

Op landschaps-, nationaal en internationaal niveau boekten we resultaten op het gebied van lobby en belangenbehartiging. De partners van het programma zijn erin geslaagd de publieke opinie te beïnvloeden en effectief druk uit te oefenen op hun overheden.

In Bolivia, een land dat zwaar getroffen wordt door bosbranden, zijn de partners er bijvoorbeeld in geslaagd om de bescherming van bossen tegen intensieve landbouw op de publieke agenda te zetten. Dit publieke bewustzijn en debat heeft bijgedragen aan veranderingen in het bosbeheer, wat uiteindelijk zal zorgen voor duurzaam beheer. Op het eiland Mindanao in de Filippijnen heeft bovendien een coalitie van maatschappelijke organisaties belastinggeld gemobiliseerd om te zorgen voor een duurzamer beheer en daarmee natuurbescherming in een rivierbekken.

In alle landen en op internationaal niveau heeft het programma invloed uitgeoefend op tientallen beleidsmaatregelen- en methoden die te maken hebben met duurzaam bosbeheer. Dat deden we via verbeterde wetgeving inzake land, bossen, biodiversiteit, energie en landbouwgrondstoffen, bijvoorbeeld door het aantal vergunningen voor sociale bosbouw in Indonesië te verhogen.

Vertraging van verwoestende ontwikkelingsprojecten

De partners van het programma hebben bijgedragen aan het uitstel van grootschalige, verwoestende ontwikkelingsprojecten, zoals bijvoorbeeld mijnbouw in het Atewabos in Ghana en de bouw van de Kaliwa-dam in de Filippijnen. Hoewel beide projecten nog steeds een bedreiging vormen voor het landschap, zijn de vertragingen en de toegenomen nationale en internationale aandacht belangrijke resultaten. Het vermogen van de partners om de media te gebruiken om de publieke opinie te beïnvloeden heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vertraging van deze projecten.

Nieuw programma van de Green Livelihoods Alliance

Het programma ‘Forests for a Just Future’ (2021-2025) bouwt voort op het werk en de resultaten van Forested Landscapes for Equity.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert

Maartje Hilterman
Project Leader – Forests for a Just Future