Headerfoto: het Bouche du Roy-reservaat in Benin. © Eco-Benin

Het Bouche du Roy-reservaat ligt in de Monodelta in Benin, West-Afrika. Volgens de nationale bosbeheerstrategie van Benin is het aantal mangroven in de Monodelta sinds 1995 met 30% afgenomen. Dat is – naast natuurlijke factoren zoals de dynamiek van duinen – voornamelijk het gevolg van landbouw , overexploitatie door visserij, ongecontroleerde houtkap en verstedelijking. IUCN NL en Eco-Benin werken samen om het welzijn van de gemeenschappen te bevorderen en de natuurlijke hulpbronnen in het Mono Biosfeerreservaat te beschermen. Met dit project zetten IUCN NL en Eco-Benin samen met de gemeenschappen van Grand-Popo en Comé een hoogwaardig blue carbon initiatief op.

Wat is blue carbon?

Blue carbon verwijst naar koolstofdioxide die wordt opgenomen uit de atmosfeer en opgeslagen in kust- en mariene ecosystemen (vandaar het woord ‘blue’). Naar schatting 83% van de wereldwijde koolstofkringloop circuleert door oceanen, en hoewel ze minder dan 2% van het totale oceaanoppervlak beslaan, kunnen kustecosystemen zoals mangroven en moerassen grote hoeveelheden organische koolstof opslaan[1]. Ze leggen zelfs per oppervlakte-eenheid meer koolstof vast dan bossen[2]. Daarom zijn ze, als ze op de juiste manier worden beheerd, effectieve nature-based solutions voor klimaatverandering.

Mangroven fungeren ook als barrières die bodemerosie helpen voorkomen en kustgemeenschappen bescherming bieden bij stormen. Mangroven zijn ook bij uitstek plekken waar vissen zich voortplanten en ze zijn daarom belangrijk om vispopulaties in stand te houden. Aantasting of beschadiging van deze ecosystemen vermindert hun CO2-opslagcapaciteit, waardoor de opgeslagen CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Bescherming, herstel en duurzaam beheer van mangroven is dan ook van cruciaal belang om klimaatverandering tegen te gaan.

Het Bouche du Roy Reserve heeft een groot potentieel voor blue carbon certificeringsprojecten: een onderzoek uit 2023 voorspelde de mogelijke certificering van 402.841 ton CO2-equivalenten over een periode van 30 jaar.

De aanpak van het project

Het project heeft als doel om inkomsten uit carbon credits te genereren. Die inkomsten worden gebruikt voor de bescherming en het herstel van mangrovebossen en voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling. Het project, dat wordt gefinancierd door de inkomsten uit blue carbon, zal zich richten op drie activiteiten.

  • Maandelijkse sessies met kustbewoners om samen te werken aan het verbeteren van mangrovebeheer, inclusief het opstellen van beheerstandaarden in 17 kustdorpen.
  • Ontwikkeling van een strategisch plan voor beter beheer van 1.500 hectare mangrovebossen. Dit omvat het in kaart brengen van bossen die als heilig worden beschouwd, het afbakenen van grenzen voor strikt beschermde gebieden en het opzetten van andere kern- en bufferzones, die natuurbescherming combineren met ecotoerisme, onderzoek, duurzame visserij en andere sociaaleconomische activiteiten.
  • Het trainen van een team dat 7 miljoen mangrovebomen zal planten op 2500 hectare, met een snelheid van 250 hectare per jaar gedurende tien jaar. Deze activiteiten worden afgestemd tijdens dorpsvergaderingen. Wat hier ook deel van uitmaakt zijn: campagnes om bewustwording over duurzaam mangrovebeheer te vergroten, training van specifieke groepen en leiders, het opzetten van kwekerijen, en campagnes om bomen te planten tijdens het droogseizoen.

Op deze manier creëert het project banen in het planten en onderhoud van mangroves, bevordert het project het ecotoerisme, verbetert het de bestaanszekerheid van de gemeenschappen, bevordert het duurzame ambachtelijke visserij en creëert het alternatieve inkomstenbronnen, vooral voor vrouwen. Toegang tot leningen zal ook worden vergemakkelijkt als onderdeel van de holistische aanpak van het project voor zowel milieubehoud als het welzijn van de gemeenschap.

Meer informatie?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions