Deel

Pagina delen met AddThis

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

19 december 2018

Een brede maatschappelijke beweging presenteerde vandaag hun unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland: het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Ook IUCN NL en diverse IUCN-lidorganisaties zetten hun handtekening onder het plan.

Het plan laat zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies kunnen ombuigen naar herstel. Uiteindelijk doel van het plan is om van Nederland een voorbeeld te maken van een dichtbevolkte delta waar natuur en economische ontwikkeling verbonden zijn. 

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Ondanks jarenlange inspanningen van veel grondgebruikers wordt nog niet het gewenste resultaat bereikt. Daarom hebben de deelnemende partijen voor het eerst de handen ineengeslagen om samen te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.

“We zijn trots op de koers die we vandaag presenteren,” zegt Louise Vet, voorzitter van het team dat het Deltaplan voorbereidde. “Er is commitment, en we hebben scherpe tegenstellingen overbrugd. Nu is het moment voor nieuwe partijen om aan te sluiten: bij het definitieve plan voor daadwerkelijk herstel van de biodiversiteit zijn zij onmisbaar.”

Ook IUCN NL is verheugd met het plan. Directeur Coenraad Krijger: "Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een van meest veelbelovende initiatieven in tijden om de teloorgang van biodiversiteit te keren. Het brede draagvlak waar de gezamenlijke ambities op zijn gebouwd biedt een hoopvol uitzicht op een mooi toekomstig fraai Nederland waarin natuur en landbouw samengaan. En waar ook ruimte is voor de vele andere soorten met wie we deze bijzondere plek op de wereld delen."

Doelen voor 2030

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staan ambitieuze doelstellingen voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte. Zo willen de planmakers dat natuurgebieden in 2030 effectief met elkaar verbonden zijn. Een fijnmazig netwerk van natuurvriendelijke bermen, dijken en andere groene infrastructuur draagt hieraan bij. Ook moet biodiversiteit op het boerenland meer ruimte krijgen. Om dat te stimuleren krijgen boeren die aantoonbaar bijdragen aan de biodiversiteit beloningen, zoals korting op hun bankleningen en een betere positie bij supermarkten en afnemers.

Om dit te realiseren is vooral draagvlak en samenwerking nodig, maar ook kan wet- en regelgeving een handje helpen. Tot slot zijn innovatie, kennis en nieuwe verdienmodellen belangrijk.

De prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit moeten bovendien eenduidig meetbaar zijn, zodat er goed inzicht is hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. 

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief van het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Lees meer:

DeelPagina delen met AddThis

2 Reacties

27 december 2018Chris van Roosmalen
Wat me opvalt is dat in het plan particulieren beloond wordt op de aanwezigheid van bepaalde natuurtypes. Wat wordt er gedaan met een gebied waar al hoge natuurwaarden en biodiversiteit is?
9 januari 2019Caspar Verwer
Geachte heer Van Roosmalen, allereerst excuses voor de ietwat verlate reactie. U vraagt naar de vergoeding voor particulieren bij de aanwezigheid van bepaalde natuurtypes. In het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt gewerkt aan herstel van biodiversiteit. Hierbij is het plan dus in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de biodiversiteit op die plaatsen waar dit nu ontbreekt. Onderdeel van het Deltaplan is het ontwikkelen van Biodiversiteitsmonitor voor natuur, waarmee de resultaten van biodiversiteitsherstel inzichtelijk worden, zoals dat ook voor de landbouw en openbare ruimte zal worden ontwikkeld. Het uitgangspunt bij het Deltaplan is dat natuureigenaren in staat moeten worden gesteld om hun terreinen optimaal te kunnen beheren. Voor terreinen met hoge biodiversiteit en bepaalde natuurtypes zou de Biodiversiteitsmonitor ingezet kunnen worden voor behoud en versterking van deze gebieden. In Nederland is er eigenlijk geen gebied waar de ecologische randvoorwaarden (zoals stikstof of waterkwaliteit) op dit moment optimaal zijn. Ook in natuurgebieden is versterking van de biodiversiteit mogelijk. De beloning voor biodiversiteitsherstel bestaat uit een waardering die u breder moet beschouwen dan alleen financiële zin. Het gaat om waardering in de breedste zin van het woord. Voor nadere informatie wijs ik u graag op de brochure 'Deltaplan Biodiversiteitsherstel', die u onder het kopje 'Lees meer' kunt downloaden.

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Coenraad Krijger