Morgen houdt het ministerie van Buitenlandse Zaken de afsluitende conferentie van MFS-II. Binnen dit subsidiekader hebben de afgelopen vijf jaar 67 organisaties in 20 allianties gewerkt aan het versterken van de capaciteit van partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Samen met Both ENDS en Wetlands International vormde IUCN NL een van de allianties. Een overzicht van de resultaten.

Headerfoto: (c) Jan Joseph Stok

De Ecosystem Alliance was een van de groenste MFS-II allianties. Het uitgangspunt van de alliantie: gezonde ecosystemen vormen de basis van duurzame ontwikkeling. De projecten zijn dan ook uitgevoerd in gebieden met een hoge biodiversiteit waar de bevolking voor hun water, voedsel en energie direct afhankelijk is van ecosystemen. Veel van deze ecosystemen staan onder grote druk door onder meer boskap, uitbreiding van landbouwareaal, overbevissing, mijnbouw en klimaatverandering. Vaak liggen economische en politieke beslissingen ten grondslag aan dit verlies van ecosystemen. Of hebben mensen onvoldoende kennis in huis om duurzaam met natuurlijke hulpbronnen om te gaan. De Ecosystem Alliance probeerde, via haar partnerorganisaties, juist dát soort beslissingen te beïnvloeden. Zodat de natuur, de bestaansbron van de lokale bevolking, veiliggesteld is voor de toekomst.

Hoe zijn we daar in geslaagd?

Resultaat 1: Verbeterde bestaanszekerheid van lokale gemeenschappen

In totaal is zo’n anderhalf miljoen hectare land door inzet van de Ecosystem Alliance onder duurzaam beheer gebracht. Van deze goed-beheerde ecosystemen profiteren meer dan 120.000 huishoudens: de ecosystemen leveren hen schoon water, voldoende voedsel, brandstof en bescherming tegen klimaatverandering. Om de ecosystemen ook in de toekomst gezond te houden heeft de Ecosystem Alliance de lokale bevolking ondersteund in het ontwikkelen van methoden voor duurzaam landgebruik, zoals organische cacaoteelt of duurzame visserij. Zo wordt ecosysteemdegradatie voorkomen.

Resultaat 2: Vergroening van de economie 

Niet alleen de lokale bevolking, ook de economie is afhankelijk van gezonde ecosystemen. Zo gebruiken bedrijven immers water, natuurlijke gewasbestuiving en vruchtbare grond voor agrarische productie. Tegelijkertijd veroorzaken bedrijven vaak veel schade aan de natuur. De Ecosystem Alliance versterkte daarom de capaciteit van partnerorganisaties om de strategieën deze van bedrijven te beïnvloeden. Met succes: 38 bedrijven hebben duurzamere productiemethoden gerealiseerd of aangekondigd. Ook na afloop van het Ecosystem Alliance programma kunnen de partnerorganisaties blijven werken aan het vergroenen van de economie. Dankzij de capaciteitsopbouw hebben zij nu de kennis in huis om handelsbeleid succesvol te beïnvloeden, te lobbyen bij overheid en rondetafel, en de lat voor groen beleid en handhaving te verhogen.

Resultaat 3: Verbeterde weerbaarheid tegen klimaatverandering 

Gezonde ecosystemen bieden bescherming tegen klimaatverandering. Schorren en mangroves zijn bijvoorbeeld effectieve kustbuffers die beschermen tegen almaar zwaardere overstromingen, terwijl bossen cruciaal zijn om droogte te voorkomen. Dit raakt vooral de armste bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Nu de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden is het belangrijk te investeren in klimaatadaptatie en -mitigatie. De Ecosystem Alliance heeft zo’n 23 klimaatprojecten uitgevoerd. De lessen uit deze projecten zijn vertaald in beleidsaanbevelingen, waarvan 13 zijn opgenomen in wereldwijde klimaatverdragen. Dankzij deze interventies zijn mensen in ontwikkelingslanden beter bestand tegen klimaatverandering.

‘Gezonde ecosystemen vormen de basis van duurzame ontwikkeling’

Al deze resultaten zijn geboekt door inzet van de 136 partnerorganisaties in de 16 landen. Gedurende de vijf jaar is in 309 projecten gewerkt aan het versterken van hun capaciteit, en die van organisaties uit hun netwerk. In totaal hebben we hiermee 340 ngo’s bereikt. 

De belangrijkste les uit vijf jaar Ecosystem Alliance is dan ook dat zij, de maatschappelijke organisaties, een cruciale rol spelen in het realiseren van goed beheer van ecosystemen. We zijn dan ook trots dat de stem van het maatschappelijk middenveld luid doorklinkt in de besluitvormingsprocessen. En zal blijven doorklinken, want het versterken van de stem van het maatschappelijk middenveld is óók de basis voor de Strategische Partnerschappen die de drie alliantiepartners in 2016 zijn aangegaan. 

Meer weten over de resultaten en lessen van vijf jaar Ecosystem Alliance? Bekijk de downloads.

Meer weten?

Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives